Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 08:06

Ιλχάν Αχμέτ: «Ενίσχυση από ΕΕ μικροκαλλιεργητών-Πούρο Θράκης και ανάδειξη καπνικών προϊόντων»

Ο Βου­λευ­τής του Κι­νή­μα­τος Αλ­λα­γής Ρο­δό­πης, Ιλ­χάν Αχ­μέτ, ε­νη­μέ­ρω­σε σχε­τι­κά τον Υ­πουρ­γό Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, Μά­κη Βο­ρί­δη για την πρω­το­βου­λί­α του, ε­δώ και κα­ρό να ε­νερ­γο­ποι­η­θεί με­τά α­πό αί­τη­μα της Ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, η δυ­να­τό­τη­τα ε­νί­σχυ­σης των μι­κρο­καλ­λι­ερ­γη­τών-φτω­χών Α­γρο­τών-, α­πό πλευ­ράς Ε­Ε, κά­τι που ή­δη έ­χει ε­νερ­γο­ποι­ή­σει η Ι­σπα­νί­α και α­πο­λαμ­βά­νουν οι Α­γρό­τες της. Για­τί ό­χι και οι Έλ­λη­νες μι­κρο­καλ­λι­ερ­γη­τές;

Ό­πως δή­λω­σε ο κ. Ιλ­χάν ο κ. Βο­ρί­δης ή­ταν θε­τι­κός και υ­πο­σχέ­θη­κε να το ε­ξε­τά­σει σο­βα­ρά.

Ε­πί­σης κά­λε­σε την Κοι­νο­πρα­ξί­α Κα­πνο­πα­ρα­γω­γών Θρά­κης και ει­δι­κά το νέ­ο προ­ε­δρεί­ο που θα προ­κύ­ψει α­πό τις Ε­κλο­γές, να α­σχο­λη­θούν και με την Με­τα­ποί­η­ση του κα­πνού. Κυ­ρί­ως με την α­νά­δει­ξη του κα­πνού Α­να­το­λι­κού τύ­που, αυ­τού του ι­δι­αί­τε­ρου α­ρω­μα­τι­κού κα­πνού της πε­ρι­ο­χής μας, που α­ρω­μα­τί­ζει τα μείγ­μα­τα των κα­πνών που προ­ο­ρί­ζον­ται για τα σι­γα­ρέ­τα-τσι­γά­ρα-.

Αυ­τό θα δώ­σει έ­να B­r­a­nd στο προ­ϊ­όν μας και οι Κα­πνο­πα­ρα­γω­γοί δεν θα πα­ρα­κα­λά­νε τους εμ­πό­ρους να πά­ρουν το προ­ϊ­όν του κό­που τους, στην τι­μή που αυ­τοί ε­πι­θυ­μούν, αλ­λά στην τι­μή που α­ξί­ζει.

«Το έ­χω πει και πα­λι­ό­τε­ρα, για­τί να μην φτι­ά­ξου­με το πού­ρο Θρά­κης, ό­πως οι κα­πνο­πα­ρα­γω­γοί της Κρύ­ας Βρύ­σης Πέλ­λας; Για ε­κεί­νες τις οι­κο­γέ­νειας που θα το α­πο­φα­σί­σουν να το προ­χω­ρή­σουν; Υ­πάρ­χουν τα θε­τι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα και θα πρέ­πει να τα λά­βου­με σο­βα­ρά υ­π’ ό­ψιν», ση­μεί­ω­σε ο κ. Ιλ­χάν.

Μά­λι­στα α­νέ­φε­ρε και τη λει­τουρ­γί­α ε­νός Φε­στι­βάλ με κα­πνι­κά προ­ϊ­όν­τα, προς ε­νί­σχυ­ση των κα­πνο­πα­ρα­γω­γών -και ό­χι εν­θάρ­ρυν­ση των κα­πνι­στών-. Ή στο πλαί­σιο μιας προ­σπά­θειας α­νά­δει­ξης των το­πι­κών προ­ϊ­όν­των, να λει­τουρ­γή­σει μια γω­νιά με τα κα­πνι­κά προ­ϊ­όν­τα.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Τελευταία άρθρα Θρακική Αγορά

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2