Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 08:23

Συνάντηση βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου με εκπροσώπους αγροτών

O βου­λευ­τής Ρο­δό­πης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Δη­μή­τρη Χα­ρί­του συ­ναν­τή­θη­κε με εκ­προ­σώ­πους του α­γρο­τι­κού συλ­λό­γου Δή­μου Κο­μο­τη­νής, του α­γρο­τι­κού συλ­λό­γου Μα­ρω­νεί­ας – Σα­πών, των βαμ­βα­κο­πα­ρα­γών Θρά­κης στη Δι­ε­παγ­γελ­μα­τι­κή Ορ­γά­νω­ση Βάμ­βα­κος και των ε­παγ­γελ­μα­τι­ών α­γρο­τών Ν. Ρο­δό­πης, συ­ζη­τών­τας μα­ζί τους για ό­λα ό­σα α­πα­σχο­λούν τους αν­θρώ­πους του πρω­το­γε­νούς το­μέ­α στο νο­μό.

Στη συ­ζή­τη­ση με τον βου­λευ­τή, ό­πως ή­ταν φυ­σι­κό, κυ­ρι­άρ­χη­σαν οι με­γά­λες ζη­μι­ές που προ­κλή­θη­καν το κα­λο­καί­ρι στις πε­ρισ­σό­τε­ρες καλ­λι­έρ­γει­ες και ι­δι­αί­τε­ρα στο βαμ­βά­κι. Ε­πί­σης η υ­πο­χρέ­ω­ση έγ­και­ρης κα­τα­βο­λής των α­πο­ζη­μι­ώ­σε­ων α­πό τον ΕΛ­ΓΑ ή α­κό­μη και κα­τα­βο­λής ε­νός τμή­μα­τος αυ­τών ως προ­κα­τα­βο­λή σε ό­σους υ­πέ­στη­σαν ο­λι­κή κα­τα­στρο­φή, ε­νώ το­νί­στη­κε α­πό ό­λους η α­νάγ­κη αλ­λα­γής του Κα­νο­νι­σμού του ΕΛ­ΓΑ, ώ­στε να αν­τα­πο­κρί­νε­ται στα ση­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα που δη­μι­ουρ­γεί η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή. Ό­πως έ­κα­νε γνω­στό ο βου­λευ­τής για το πα­ρα­πά­νω ζή­τη­μα η προ­η­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση εί­χε ξε­κι­νή­σει δι­α­βού­λευ­ση για τις αλ­λα­γές βά­σει των α­να­λο­γι­στι­κών με­λε­τών που έ­χει στη δι­ά­θε­σή του ο Ορ­γα­νι­σμός. Πα­ράλ­λη­λα τους ε­νη­μέ­ρω­σε για τις ε­πι­σκέ­ψεις που εί­χε πρό­σφα­τα στον ΕΛ­ΓΑ και στον Ο­ΠΕ­ΚΕ­ΠΕ, προ­κει­μέ­νου να α­να­δεί­ξει το πρω­τό­γνω­ρο μέ­γε­θος των κα­τα­στρο­φών και την ε­πεί­γου­σα α­νάγ­κη να δο­θεί λύ­ση, θέ­μα στο ο­ποί­ο θα δώ­σει συ­νέ­χεια τις ε­πό­με­νες μέ­ρες στη Βου­λή.

Στην συ­νέ­χεια τέ­θη­κε το ζή­τη­μα της κα­τάρ­ρευ­σης των τι­μών του σύ­σπο­ρου βάμ­βα­κος, που ό­πως ει­πώ­θη­κε βρί­σκε­ται στα ό­ρια κά­λυ­ψης του κό­στους πα­ρα­γω­γής, ε­νώ έ­γι­νε α­να­φο­ρά στη δέ­σμη προ­τά­σε­ων για το βαμ­βά­κι, ό­πως κα­τα­τέ­θη­κε στη Δι­ε­παγ­γελ­μα­τι­κή Ορ­γά­νω­ση Βάμ­βα­κος α­πό τον εκ­πρό­σω­πο των βαμ­βα­κο­πα­ρα­γω­γών Θρά­κης. Ο βου­λευ­τής α­να­γνώ­ρι­σε την σο­βα­ρό­τη­τα των προ­βλη­μά­των των πα­ρα­γω­γών, που θα έ­χουν ε­πι­πτώ­σεις στην το­πι­κή οι­κο­νο­μί­α, και έ­κα­νε γνω­στό ό­τι έ­χει ζη­τη­θεί και εί­ναι πο­λύ πι­θα­νό να δι­ε­ξα­χθεί συ­ζή­τη­ση για αυ­τά στη Βου­λή.

Α­να­λυ­τι­κή συ­ζή­τη­ση έ­γι­νε για τις ελ­λεί­ψεις εγ­γει­ο­βελ­τι­ω­τι­κών έρ­γων και έρ­γων υ­πο­δο­μής άρ­δευ­σης στο νο­μό, που θα μπο­ρού­σαν να μει­ώ­σουν δρα­στι­κά το κό­στος πα­ρα­γω­γής και να α­πο­τρέ­ψουν τον κίν­δυ­νο στο ά­με­σο μέλ­λον υ­πο­βάθ­μι­σης και ε­ρη­μο­ποί­η­σης ζω­νών α­πό τις καλ­λι­ερ­γού­με­νες ε­κτά­σεις. Α­να­γνω­ρί­στη­κε α­πό ό­λους ό­τι α­παι­τεί­ται η υ­λο­ποί­η­ση μι­κρών έρ­γων, αλ­λά και η προ­ώ­θη­ση του με­γά­λου έρ­γου του φράγ­μα­τος Κομ­ψά­του. 

Τέ­λος υ­πήρ­ξε συμ­φω­νί­α στο ό­τι πρέ­πει να προ­ω­θη­θεί και στην ε­πό­με­νη προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δο το γνω­στό ως πρό­γραμ­μα α­πο­νι­τρο­ποί­η­σης, που υ­λο­ποί­η­σε η προ­η­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση για την πε­ρι­ο­χή, και άλ­λα μι­κρό­τε­ρα χρή­σι­μα προ­γράμ­μα­τα.

Η συ­ζή­τη­ση έ­γι­νε σε πο­λύ κα­λό κλί­μα, με τον βου­λευ­τή να ευ­χα­ρι­στεί τους α­γρό­τες για τη συ­νάν­τη­ση και να τους δι­α­βε­βαι­ώ­νει ό­τι σε συ­νερ­γα­σί­α μα­ζί τους θα πα­ρα­κο­λου­θεί την ε­ξέ­λι­ξη ό­λων των θε­μά­των που τους α­πα­σχο­λούν. 

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Τελευταία άρθρα Θρακική Αγορά

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2