Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

64759092 713592732426656 2667375862789177344 n

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 07:34

Volley League: Αναβάλλεται η πρεμιέρα! Mε ΑΕ Κομοτηνής-ΠΑΟΚ και τον Εθνικό να πηγαίνει(;) Χαλκίδα ξεκινά το πρωτάθλημα

Ε­πι­βε­βαι­ώ­θη­καν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που μι­λού­σαν για α­να­βο­λή της πρε­μι­έ­ρας του πρω­τα­θλή­μα­τος της Volley League, με την 1η α­γω­νι­στι­κή να με­τα­φέ­ρε­ται εμ­βό­λι­μη στις 21 Νο­εμ­βρί­ου και το πρω­τά­θλη­μα να ξε­κι­νά στις 20 Ο­κτω­βρί­ου κα­τευ­θεί­αν με την 2η α­γω­νι­στι­κή.

Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι η ΑΕ Κο­μο­τη­νής θα φι­λο­ξε­νή­σει τον κυ­πελ­λού­χο και εκ­πρό­σω­πο της χώ­ρας στο Τσάμ­πιονς Λιγκ ΠΑΟΚ ε­νώ ο Ε­θνι­κός Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης θα τα­ξι­δέ­ψει στην πρε­μι­έ­ρα του στην Χαλ­κί­δα για να αν­τι­με­τω­πί­σει τον το­πι­κό Η­ρα­κλή.

Βέ­βαι­α για το τε­λευ­ταί­ο κρα­τή­στε μι­κρό κα­λά­θι, κα­θώς ο Η­ρα­κλής Χαλ­κί­δας δεν εί­ναι σί­γου­ρο α­κό­μα ό­τι θα συμ­με­τά­σχει στο πρω­τά­θλη­μα. Ω­στό­σο η α­να­βο­λή δί­νε­ται α­κρι­βώς για να μπο­ρέ­σει να συμ­με­τά­σχει.

Οι άν­θρω­ποι του Η­ρα­κλή Χαλ­κί­δας εμ­φα­νί­στη­καν με δυ­ο ώ­ρες κα­θυ­στέ­ρη­ση στην κρί­σι­μη συ­νε­δρί­α­ση της Λίγ­κας και α­νέ­φε­ραν ό­τι κά­νουν ύ­στα­τες προ­σπά­θει­ες για να βρουν χρη­μα­το­δό­τη­ση, να κα­τα­θέ­σουν δελ­τί­α και να λά­βουν μέ­ρος στο πρω­τά­θλη­μα.

Βά­σει των λε­γο­μέ­νων τους, θα μπο­ρέ­σουν να κα­τε­βά­σουν έ­να αν­τα­γω­νι­στι­κό σύ­νο­λο αλ­λά για να συμ­βεί αυ­τό ζή­τη­σαν δι­ο­ρί­α μιας ε­βδο­μά­δας για να συγ­κεν­τρω­θούν κά­ποι­α χρή­μα­τα και να βγουν τα δελ­τί­α.

Η ΕΣΑΠ α­πο­δέ­χθη­κε το αί­τη­μα, κα­θώς και οι πε­ρισ­σό­τε­ρες άλ­λες ο­μά­δες αν­τι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα. Έ­τσι το πρω­τά­θλη­μα δεν θα ξε­κι­νή­σει αυ­τό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο αλ­λά το ε­πό­με­νο α­πό την 2η α­γω­νι­στι­κή.

Στην 2η α­γω­νι­στι­κή υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ό­τι η ΑΕ Κο­μο­τη­νής υ­πο­δέ­χε­ται στον ΠΑΟΚ ε­νώ θα έ­χου­με θρί­λερ τις ε­πό­με­νες μέ­ρες για την τύ­χη του α­γώ­να Η­ρα­κλής Χαλ­κί­δας – Ε­θνι­κός Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης.

Αν προ­λά­βουν οι Ευ­βοι­ώ­τες τό­τε το ματς θα δι­ε­ξα­χθεί κα­νο­νι­κά. Σε δι­α­φο­ρε­τι­κή πε­ρί­πτω­ση ο Ε­θνι­κός Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης θα ξε­κι­νή­σει με ρε­πό τον μα­ρα­θώ­νιο του πρω­τα­θλή­μα­τος της Volley League.

Thrakisports

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2