Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 09:29

Είναι επίσημο! «Κρεμά» παπούτσια και ολοκληρώνει μια μεγάλη καριέρα στον ΓΑΣ Κομοτηνή ο Κίμωνας Λεχούδης

Ε­χει μή­νες που το ThrakiSportS έ­χει α­πο­κα­λύ­ψει ό­τι ο Κί­μω­νας Λε­χού­δης εγ­κα­τα­λεί­πει την ε­νερ­γό δρά­ση στο μπά­σκετ για να α­σχο­λη­θεί με τις υ­πό­λοι­πες ε­παγ­γελ­μα­τι­κές α­σχο­λί­ες του – στις ο­ποί­ες πλέ­ον πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η πο­λι­τι­κή κα­θώς ε­ξε­λέ­γη δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος.

Κά­ποι­α στιγ­μή στο κα­λο­καί­ρι, ε­ξαι­τί­ας ε­νός ε­ορ­τα­στι­κού σποτ του ΓΑΣ Κο­μο­τη­νή α­φη­νό­ταν να εν­νο­η­θεί ό­τι ί­σως και ο Λε­χού­δης α­να­θε­ω­ρού­σε για άλ­λη μια σε­ζόν. Δέ­χτη­κε εί­ναι η α­λή­θεια α­σφυ­κτι­κό πρέ­σινγκ, αλ­λά τε­λι­κά α­πο­φά­σι­σε να πει το με­γά­λο «αν­τί­ο» και να κρε­μά­σει πα­πού­τσια.

«Παί­κτης-ση­μαί­α του συλ­λό­γου πή­ρε τη με­γά­λη α­πό­φα­ση να στα­μα­τή­σει το μπά­σκετ κα­θώς οι ε­παγ­γελ­μα­τι­κές του υ­πο­χρε­ώ­σεις του δεν του ε­πι­τρέ­πουν να γυ­μνά­ζε­ται ό­πως α­παι­τεί η κα­τη­γο­ρί­α. Ο Κί­μω­νας υ­πήρ­ξε α­πό τους πιο χα­ρι­σμα­τι­κούς παί­κτες που έ­βγα­λε ο σύλ­λο­γός μας και το κε­νό του σί­γου­ρα εί­ναι α­νεκ­πλή­ρω­το», α­να­φέ­ρει σε α­να­κοί­νω­σή ο ΓΑΣ Κο­μο­τη­νή.

Η α­να­φο­ρά πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται σε ε­νη­μέ­ρω­ση για τους παί­κτες του περ­σι­νού ρό­στερ που δεν θα συ­νε­χί­σουν τη νέ­α σε­ζόν στην ο­μά­δα. Ό­πως α­να­φέ­ρε­ται, ε­πι­θυ­μί­α του προ­πο­νη­τή και του Δ.Σ. ή­ταν φυ­σι­κά να πα­ρα­μεί­νει στο ρό­στερ, αλ­λά τε­λι­κά ε­πι­κρα­τεί η ε­πι­θυ­μί­α του ί­διου του α­θλη­τή ή αν θέ­λε­τε, πρώ­ην πλέ­ον α­θλη­τή και νυν προ­πο­νη­τή (στον Η­ρό­δι­κο) αλ­λά και δη­μο­τι­κό σύμ­βου­λο Κο­μο­τη­νής.

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2