Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 06:54

ΣΟΚ! Η ΕΕΑ εισηγήθηκε υποβιβασμό ΠΑΟΚ – Ξάνθης

Η Ε­πι­τρο­πή Ε­παγ­γελ­μα­τι­κού Α­θλη­τι­σμού ει­ση­γή­θη­κε τον υ­πο­βι­βα­σμό του ΠΑ­ΟΚ και της Ξάν­θης με ψή­φους 3-2. Η Ε­Ε­Α α­να­κα­λεί το πι­στο­ποι­η­τι­κό συμ­με­το­χής του Δι­κε­φά­λου για πο­λυι­δι­ο­κτη­σί­α και της Ξάν­θης για το με­το­χο­λό­γιο.

Την Πέμ­πτη (27/1) ή­ταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η συ­νε­δρί­α­ση της Ε­Ε­Α α­να­φο­ρι­κά με το­ν ΠΑ­Ο­Κ και τη­ν Ξάν­θη και το θέ­μα της πι­θα­νής πο­λυι­δι­ο­κτη­σί­ας που εί­χε συ­ζη­τη­θεί προ η­με­ρών, κα­τό­πιν κα­ταγ­γε­λί­ας του Ο­λυμ­πια­κού. Η ε­πι­τρο­πή με ψή­φους 3-2 ει­σι­γή­θη­κε την α­πο­βο­λή των δύ­ο ΠΑ­Ε α­πό το πρω­τά­θλη­μα και συ­νε­πώς τον υ­πο­βι­βα­σμό τους.

Η υ­πό­θε­ση πλέ­ον περ­νά­ει στο πρω­το­βάθ­μιο πει­θαρ­χι­κό όρ­γα­νο τη­ς S­u­p­er L­e­a­g­ue, ό­που θα κρι­θεί το μέλ­λον των δύ­ο ΠΑ­Ε. Υ­πεν­θυ­μί­ζε­ται ό­τι ο Ο­λυμ­πια­κός εί­χε κα­ταγ­γεί­λει τις δύ­ο ο­μά­δες στην Ε­πι­τρο­πή Ε­παγ­γελ­μα­τι­κού Α­θλη­τι­σμού και εί­χε ζη­τή­σει να ε­πι­βλη­θούν οι προ­βλε­πό­με­νες κυ­ρώ­σεις α­πό τις κεί­με­νες δι­α­τά­ξεις του νό­μου.

Sport24

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2