Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

ezgif 2 a2d6ac93b362

ioannis papadopoulos

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2018 12:44

265 χιλιάδες ευρώ στο Δήμο Ιάσμου από πόρους της Περιφέρειας ΑΜΘ για δίκτυα άρδευσης και νέες γεωτρήσεις

Ά­με­ση θα εί­ναι η α­πο­δέ­σμευ­ση πό­ρων ύ­ψους 265.000 ευ­ρώ α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια ΑΜΘ για την προ­μή­θεια αρ­δευ­τι­κών δι­κτύ­ων και την α­νό­ρυ­ξη πέν­τε νέ­ων γε­ω­τρή­σε­ων α­πό τον Δή­μο Ι­ά­σμου. Αυ­τό α­πο­φα­σί­στη­κε σε συ­νάν­τη­ση που εί­χε στην Κο­μο­τη­νή ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης κ. Χρή­στος Μέ­τιος με τον Δή­μαρ­χο Ι­ά­σμου κ. Ι­σμέτ Κα­δή.

Συγ­κε­κρι­μέ­να, η Πε­ρι­φέ­ρεια θα δι­α­θέ­σει 130.000 ευ­ρώ για την προ­μή­θεια σω­λή­νων άρ­δευ­σης στον οι­κι­σμό Α­μα­ξά­δων, που θα κα­λύ­ψουν τις α­νάγ­κες άρ­δευ­σης σε έ­κτα­ση 1000 στρεμ­μά­των, και 15.000 ευ­ρώ για σω­λή­νες άρ­δευ­σης στον οι­κι­σμό Δύ­μης. Πα­ράλ­λη­λα, η Πε­ρι­φέ­ρεια θα χρη­μα­το­δο­τή­σει με 120.000 ευ­ρώ την α­νό­ρυ­ξη πέν­τε νέ­ων γε­ω­τρή­σε­ων άρ­δευ­σης με τον πλή­ρη ε­ξο­πλι­σμό τους στους οι­κι­σμούς Ι­ά­σμου, Γα­λή­νης, Κο­πτε­ρού-Δι­α­λαμ­πής, Με­γά­λου Πι­στού και Μί­σχου.

Στη συ­νάν­τη­ση συμ­με­τεί­χαν ε­πί­σης ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Οι­κο­νο­μι­κών, Δι­οί­κη­σης και Δι­α­φά­νειας κ. Μουλ­τα­ζά Ταρ­κάν Μουλ­τα­ζά, οι πε­ρι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι Ρο­δό­πης κ.κ. Μου­στα­φά Κα­τραν­τζή και Αχ­μέτ Ιμ­πράμ, ο Αν­τι­δή­μαρ­χος Ι­ά­σμου κ. Χα­σάν Μαν­τρα­τζή και υ­πη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη της Πε­ρι­φέ­ρειας.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2