Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 21 Μάιος 2019 07:53

Σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης

Με α­φορ­μή τις ε­πι­κεί­με­νες δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές, α­πλοί πο­λί­τες (α­νε­ξαρ­τή­τως πα­ρά­τα­ξης και ι­δε­ο­λο­γί­ας ), με μό­νο γνώ­μο­να το κα­λό της πό­λης, θα θέ­λα­με να ε­πι­ση­μά­νου­με τα προ­βλή­μα­τα, που α­φο­ρούν σε ό­λους μας και ε­πι­βα­ρύ­νουν την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας, ε­πα­να­δι­α­τυ­πώ­νον­τας θέ­σεις, προ­τά­σεις και α­πό­ψεις ως ερ­γα­λεί­ο συ­ζή­τη­σης με τους υ­πο­ψη­φί­ους δη­μάρ­χους .

Ση­μαν­τι­κά ζη­τή­μα­τα που χρή­ζουν ά­με­σης ε­πί­λυ­σης εί­ναι:

-Τα αυ­ξα­νό­με­να, σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση, πε­ρι­στα­τι­κά ε­πί­θε­σης α­πό τα α­δέ­σπο­τα

-Τα πα­ρά­πο­να που δι­α­τυ­πώ­νον­ται α­πό πο­λί­τες για την ποι­ό­τη­τα ζω­ής στην πό­λη

-Η κα­χυ­πο­ψί­α που έ­χει καλ­λι­ερ­γη­θεί για την υ­πο­λει­τουρ­γί­α των δο­μών του Δή­μου Κο­μο­τη­νής.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ Α­δέ­σπο­των α­πό ει­δι­κό συ­νερ­γεί­ο για την με­τα­φο­ρά τους στο κυ­νο­κο­μει­ο της πό­λης (με εκ­παι­δευ­μέ­νους υ­παλ­λή­λους α­πό τον Δή­μο ,υ­πεύ­θυ­νος για την πρόσ­λη­ψη των α­τό­μων αυ­τών ο ε­κά­στο­τε κτη­νί­α­τρος του Δή­μου, ο ο­ποί­ος θα κρί­νει και την ι­κα­νό­τη­τα αυ­τών ).

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ , ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ (η­λε­κτρο­νι­κά και με χρή­ση microchip) ό­πως ο­ρί­ζει ο νό­μος με χρή­ση χρω­μα­τι­κού κώ­δι­κα στα πε­ρι­λαί­μια με την έν­δει­ξη Δή­μος Κο­μο­τη­νής ( α­φού έ­χουν α­να­πτυ­χτεί πλή­ρως )η Ε­νώ­τιο Σκου­λα­ρί­κι Σή­μαν­σης με­ταλ­λι­κό έ­τσι ώ­στε να εί­ναι ΑΜΕΣΑ ευ­δι­ά­κρι­το α­πό α­πλούς πο­λί­τες και α­πό την Αρ­μό­δια Υ­πη­ρε­σί­α πια ζώ­α έ­χουν ε­λέ­χθη και κα­τα­γρά­φει α­πό τον Δή­μο .

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (α­πο­πα­ρα­σί­τω­ση , στεί­ρω­ση μό­νι­μη, μα­ζι­κές στει­ρώ­σεις ζώ­ων συν­τρο­φιάς , εμ­βο­λια­σμός , συ­νερ­γα­σί­α του Δή­μου με Φι­λο­ζω­ι­κές ορ­γα­νώ­σεις και ε­θε­λον­τές για την πα­ρο­χή τρο­φής και νε­ρού σε ε­πι­λεγ­μέ­να ση­μεί­α της πό­λης.

3.ΥΙΟΘΕΣΙΑ εύ­κο­λη ε­πι­λο­γή ζώ­ου μέ­σω ι­στο­σε­λί­δας (η ο­ποί­α έ­χει θέ­μα­τα ) κα­θώς και με δι­ά­φο­ρες τα­κτι­κές εκ­δη­λώ­σεις του Δή­μου γι αυ­τό το σκο­πό . Αλ­λά και έ­λεγ­χος αυ­τών των υι­ο­θε­σι­ών με­τά το χρό­νο για τις συν­θή­κες δι­α­βί­ω­σης του υι­ο­θε­τη­μέ­νου ζώ­ου . Κί­νη­τρα για υι­ο­θε­σί­ες με δω­ρε­άν ε­πα­νέ­λεγ­χους και εμ­βο­λια­σμούς στο μι­σό κό­στος .

4.Ε­πε­κτα­ση των ω­ρών λει­τουρ­γί­ας του κυ­νο­κο­μει­ου ( με την βο­ή­θεια ε­θε­λον­τών κτη­νιά­τρων). Τη­λέ­φω­νο Ά­με­σης Α­νάγ­κης για άρ­ρω­στο η χτυ­πη­μέ­νο ζώ­ο.

5. Εκ­στρα­τεί­α ε­νη­μέ­ρω­σης και ευ­αι­σθη­το­ποί­η­σης των πο­λι­τών με φυλ­λά­δια (σε λο­γα­ρια­σμούς νε­ρού )και α­φί­σες που α­φο­ρούν την φρον­τί­δα των ζώ­ων , την υ­πεύ­θυ­νη ι­δι­ο­κτη­σί­α και . Ε­νη­μέ­ρω­ση για πε­ρι­ο­χές ό­που α­πα­γο­ρεύ­ον­ται τα α­δέ­σπο­τα κλπ. Ε­νη­με­ρώ­σεις στα σχο­λεί­α α­πό Κτη­νιά­τρους του Δή­μου κα­θώς και της Πε­ρι­φέ­ρειας για την φρον­τί­δα ,την υ­γι­ει­νή και την υ­πεύ­θυ­νη ι­δι­ο­κτη­σί­α ζώ­ου.

6.Πα­ρα­χω­ρη­ση χώ­ρου ( πάρ­κου ) α­να­ψυ­χής για τα δε­σπο­ζο­με­να ζώ­α .

7. Πρό­σκλη­ση κτη­νιά­τρων η συ­νερ­γα­σί­α με ε­θε­λον­τές ι­δί­ως κτη­νιά­τρους για πε­ρί­θαλ­ψη των ζώ­ων. Ως αν­τα­πό­δο­ση θα μπο­ρού­σε να εί­ναι μια θέ­ση στάθ­μευ­σης σε ώ­ρες ερ­γα­σί­ας έ­ξω α­πό τα συ­νερ­γα­ζό­με­να κτη­νι­α­τρεί­α .

8. 24ωρη Γραμ­μή ε­πι­κοι­νω­νί­ας πο­λι­τών για πε­ρι­πτώ­σεις ε­πι­θέ­σε­ων , ε­πι­θε­τι­κών α­δέ­σπο­των σκυ­λι­ών , α­γε­λών , κα­θώς και ψυ­χο­λο­γι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη των θυ­μά­των με­τά α­πό ε­πί­θε­ση.

9. Νό­μι­μη σύ­στα­ση πεν­τα­με­λούς ε­πι­τρο­πής ως ο νό­μος α­παι­τεί. Έ­λεγ­χος αυ­τής και δη­μο­σι­ό­τη­τα των πρα­κτι­κών συ­νε­δρί­α­σης της για την γνω­μά­τευ­ση ό­λων των πε­ρι­συλ­λε­ξάν­των α­δέ­σπο­των και πό­σα εξ αυ­τών και ποι­α κρί­θη­καν ε­πι­κίν­δυ­να...ει­δι­κά με­τά α­πό κα­ταγ­γε­λί­α σω­μα­τι­κής βλά­βης

10. Ε­θε­λον­τι­κή ερ­γα­σί­α ή με α­μοι­βή κα­τ' α­πο­κο­πή ε­πι­πλέ­ον κτη­νιά­τρων , Ε­θε­λον­τι­κή προ­σφο­ρά ει­δι­κά δι­α­μορ­φω­μέ­νων χώ­ρων για φι­λο­ξε­νί­α α­δέ­σπο­των α­πό ι­δι­ώ­τες. Α­κλου­θούν κά­ποι­α βα­σι­κά θέ­μα­τα που α­φο­ρούν την κα­λύ­τε­ρη λει­τουρ­γί­α της πό­λης, που ό­μως χρή­ζουν προ­σο­χής...

1. ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ό­λων των κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων (συ­χνό­τε­ρη α­πο­κο­μι­δή σκου­πι­δι­ών κα­θώς και των κά­δων α­να­κύ­κλω­σης). Δι­α­βά­σεις (που δια­ρκούν πά­νω α­πό 1 χρό­νο του­λά­χι­στον ) και δι­όρ­θω­ση ραμ­πών στους δρό­μους κα­θώς και του ο­δο­στρώ­μα­τος.

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ με ι­δι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση στις ε­πι­κίν­δυ­νες και εγ­κα­τα­λειμ­μέ­νες παι­δι­κές χά­ρες , κα­θώς και την α­σφά­λεια ,την φύ­λα­ξη και την κα­θα­ρι­ό­τη­τα αυ­τών. Πε­ρι­μέ­νου­με να δού­με τον σχε­δια­σμό .

3. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ δη­μι­ουρ­γί­α νέ­ων θέ­σε­ων στάθ­μευ­σης και για ΑΜΕΑ, Η­λε­κτρο­νι­κή Πλη­ρω­μή για τις Θέ­σεις Στάθ­μευ­σης . Κα­λύ­τε­ρη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δή­μου - Τρο­χαί­ας έ­τσι ώ­στε να εν­τα­τι­κο­ποι­η­θούν οι έ­λεγ­χοι .

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ του δή­μου ώ­στε να υ­πάρ­χει κα­λύ­τε­ρος έ­λεγ­χος στο κά­θε τμή­μα του.

5.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ των Έρ­γων με ρή­τρα εγ­γύ­η­σης σε βά­θος χρό­νου.

6.ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ α­πό δυ­να­τή μου­σι­κή μέ­γα θέ­μα της πε­ρι­ο­χής μας. Παν­τού Φα­σα­ρί­α και μου­σι­κές που προ­έρ­χε­ται α­πό με­γα­φω­νι­κές που στή­νον­ται πα­ρά­νο­μα σε υ­παί­θριους χώ­ρους , με δι­α­φο­ρές α­φορ­μές (γά­μους ,πάρ­τι κλπ ) δι­α­τα­ράσ­σον­τας την η­ρε­μί­α των πο­λι­τών.

Η η­χο­ρύ­παν­ση εί­ναι μια πα­ρά­νο­μη συμ­πε­ρι­φο­ρά, εί­ναι έ­να α­δί­κη­μα, η τέ­λε­ση του ο­ποί­ου τι­μω­ρεί­ται α­πό το Νό­μο με ποι­νές.

Ξε­κι­νών­τας λοι­πόν α­πό αυ­τήν την α­φε­τη­ρί­α, δεν υ­πάρ­χει λό­γος να συ­ζη­τού­με για το πό­σο α­νε­κτι­κοί θα πρέ­πει να εί­μα­στε στην η­χο­ρύ­παν­ση και πό­σο θα πρέ­πει να πε­ρι­μέ­νου­με για να αν­τι­δρού­με ό­ταν γι­νό­μα­στε θύ­μα­τά της.

Η α­πάν­τη­ση εί­ναι α­πλή και εί­ναι και ξε­κά­θα­ρη: Κα­μί­α α­νο­χή, κα­μί­α α­να­μο­νή.

Η ε­πι­θυ­μί­α των αν­θρώ­πων να μην ε­νο­χλούν­ται α­πό την η­χο­ρύ­παν­ση, δεν εί­ναι ι­δι­ο­τρο­πί­α κά­ποι­ων πα­ρά­ξε­νων, εί­ναι α­να­φαί­ρε­το δι­καί­ω­μα των πο­λι­τών, εί­ναι αν­θρώ­πι­νο δι­καί­ω­μα, συν­ταγ­μα­τι­κά κα­το­χυ­ρω­μέ­νο, μέ­σω της συν­ταγ­μα­τι­κής αρ­χής για την ε­λεύ­θε­ρη α­νά­πτυ­ξη της προ­σω­πι­κό­τη­τας.

Τι μέ­τρα θα λά­βε­τε ε­τσι ώ­στε να ε­φαρ­μό­ζε­ται η νο­μο­θε­σί­α ?

Κα­θώς τα προ­βλή­μα­τα έ­χουν γί­νει πιο πε­ρί­πλο­κα και η σο­φί­α του ε­νός ή των ο­λί­γων δεν εί­ναι αρ­κε­τοί το σί­γου­ρο εί­ναι ό­τι μα­ζί μπο­ρού­με να βρού­με λύ­σεις έ­τσι ώ­στε να φτι­ά­ξου­με έ­να δή­μο που να ε­φαρ­μό­ζει τον νό­μο , που θα ε­λέγ­χει σω­στά και θα νου­θε­τεί τους πο­λί­τες. Που πά­νω απ ό­λα δεν θα α­δι­α­φο­ρεί.

Ελ­πί­ζου­με ό­τι η νέ­α δη­μο­τι­κή αρ­χή που θα προ­κύ­ψει α­πό τις προ­σε­χείς ε­κλο­γές θα αν­τι­λή­φθη ό­τι σκο­πός ό­λων μας εί­ναι να ζού­με στην ί­δια ευ­η­με­ρού­σα πό­λη..

«Πρω­το­βου­λί­α Πο­λι­τών για την Κο­μο­τη­νή για τα α­δέ­σπο­τα»

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2