Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 12:38

Επιστολή Χαριτόπουλου στους επικεφαλής των άλλων συνδυασμών

Σά­πες 16-8-2019

 Προς τους κ.κ. Ι­ω­άν­νη Σταυ­ρί­δη, Α­πό­στο­λο Ι­ω­άν­νου, Μι­χά­λη Βα­σι­λειά­δη

Α­γα­πη­τοί Συ­νά­δελ­φοι,

Στις αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές ε­κλο­γές της 26ης Μα­ΐ­ου και της 2ας Ι­ου­νί­ου 2019 οι δη­μό­τες του Δή­μου Μα­ρω­νεί­ας - Σα­πών ε­πέ­λε­ξαν με την ψή­φο τους πρό­σω­πα και προ­γράμ­μα­τα και συγ­χρό­νως έ­δω­σαν εν­το­λή σε ό­λους μας , υ­πο­ψη­φί­ους Δη­μάρ­χους και συμ­βού­λους , να λει­τουρ­γή­σου­με στη νέ­α προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δο ε­νω­τι­κά, συλ­λο­γι­κά και υ­πεύ­θυ­να προς ό­φε­λος του τό­που μας.

Οι αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές ρυθ­μί­σεις του “ Κλει­σθέ­νη” με την νο­μο­θέ­τη­ση πλέ­ον της α­πλής α­να­λο­γι­κής προ­τρέ­πει τις δη­μο­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις στην υι­ο­θέ­τη­ση συ­ναί­νε­σης και συ­νερ­γα­σί­ας , σε προ­γραμ­μα­τι­κές συγ­κλί­σεις που ο­δη­γούν σε έ­να πρω­τό­γνω­ρο και εν­δι­α­φέ­ρον δη­μο­τι­κό σκη­νι­κό.

Ο συν­δυα­σμός “Ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στο Δή­μο Μα­ρω­νεί­ας – Σα­πών” κι ε­γώ ως ε­πι­κε­φα­λής του α­πευ­θύ­νο­μαι σ’ ε­σάς που εί­στε ε­πι­κε­φα­λείς των τρι­ών άλ­λων συν­δυα­σμών και σας κα­τα­θέ­τω την πρό­σκλη­ση να συ­νερ­γα­σθού­με και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συν­δι­οι­κή­σου­με στην τε­τρα­ε­τί­α 2019 – 2023.

Εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι η πρό­τα­ση μου έ­χει ως προ­α­παι­τού­με­νο για την υ­λο­ποί­η­ση της την συμ­φω­νί­α ΟΛΩΝ των πα­ρα­τά­ξε­ων ώ­στε ά­με­σα και συν­τε­ταγ­μέ­να να ο­ρι­ο­θε­τή­σου­με τους στό­χους και τον κοι­νό βη­μα­τι­σμό μας ώ­στε η 1η Σε­πτεμ­βρί­ου να μας βρει έ­τοι­μους σε ό­λα.

Προ­σω­πι­κά νοι­ώ­θω ό­τι η πρό­κλη­ση που αν­τι­με­τω­πί­ζου­με εί­ναι τε­ρά­στια και στο βαθ­μό που θα αν­τα­πο­κρι­θού­με θε­τι­κά, θα γρά­ψου­με ι­στο­ρί­α στις αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές σε­λί­δες της σύγ­χρο­νης Ελ­λά­δας.

Θα α­να­μέ­νω με εν­δι­α­φέ­ρον και α­γω­νί­α έγ­και­ρα τις α­παν­τή­σεις σας, ό­πως και οι πο­λί­τες του Δή­μου Μα­ρω­νεί­ας - Σα­πών που εί­ναι ο τε­λι­κός κρι­τής μας.   

Με ε­κτί­μη­ση

Ντί­νος Χα­ρι­τό­που­λος

Ε­κλε­γείς Δή­μαρ­χος

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2