Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2019 07:17

Oρκίστηκε ο Μανώλης Τσέπελης και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Σε μια τε­λε­τή με αρ­κε­τό κό­σμο, εν­τός και ε­κτός του Δη­μαρ­χια­κού Με­γά­ρου, ο Μα­νώ­λης Τσέ­πε­λης ορ­κί­στη­κε την Κυ­ρια­κή Δή­μαρ­χος Ξάν­θης για την τε­τρα­ε­τί­α 01-09-2019 μέ­χρι 31-8-2023.

Ο νέ­ος Δή­μαρ­χος Ξάν­θης ορ­κί­στη­κε με θρη­σκευ­τι­κό όρ­κο α­πό το Μη­τρο­πο­λί­τη Ξάν­θης Παν­τε­λε­ή­μο­να. Στη συ­νέ­χεια όρ­κι­σε με θρη­σκευ­τι­κό όρ­κο στο Ευ­αγ­γέ­λιο και στο Κο­ρά­νι, αν­τί­στοι­χα, τους Δη­μο­τι­κούς Συμ­βού­λους κα­θώς και τα μέ­λη των δη­μο­τι­κών και το­πι­κών κοι­νο­τή­των. Α­κο­λού­θως, όρ­κι­σε τους δη­μο­τι­κούς συμ­βού­λους που ε­πέ­λε­ξαν τον πο­λι­τι­κό όρ­κο (Χ. Τι­μούρ, Τ. Τσα­ρεκ­τσή, Σ. Τοπ, Γ. Χα­τζη­θε­ο­δώ­ρου, Α. Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου, Ν. Αν­ταμ­πού­φης, Κ. Βο­για­τζής). Τέ­λος ο σύμ­βου­λος της Λα­ϊ­κής Συ­σπεί­ρω­σης Κ. Βο­για­τζής, κα­τά πά­για τα­κτι­κή, δι­ά­βα­σε πρό­σθε­τη δή­λω­ση ό­τι κα­τά την ά­σκη­ση των κα­θη­κόν­των του θα υ­πη­ρε­τεί το λα­ό.

 

Χαι­ρε­τι­σμός Μα­νώ­λη Τσέ­πε­λη

Ο Μα­νώ­λης Τσέ­πε­λης πή­ρε το λό­γο και α­πευ­θύν­θη­κε στο συγ­κεν­τρω­μέ­νο κοι­νό λέ­γον­τας, με­τα­ξύ άλ­λων, ό­τι α­πο­τε­λεί ι­δι­αί­τε­ρη τι­μή για τον ί­διο να α­να­λαμ­βά­νει τα κα­θή­κον­τα του Δη­μάρ­χου της Ξάν­θης. Ε­πε­σή­μα­νε ό­τι με­τά το τέ­λος των ε­κλο­γών, δεν υ­πάρ­χουν νι­κη­τές και ητ­τη­μέ­νοι αλ­λά συλ­λο­γι­κά πρέ­πει να ερ­γα­στούν ό­λοι για την πρό­ο­δο της πό­λης και των δη­μο­τών. Ση­μεί­ω­σε ό­τι, ι­δι­αί­τε­ρα για τα μέ­λη της δη­μο­τι­κής αρ­χής, η ευ­θύ­νη εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρη. θέ­τον­τας τις κα­τευ­θύν­σεις της τε­τρα­ε­τί­ας του στο Δή­μο Ξάν­θης.

Στην τε­λε­τή πα­ρέ­στη­σαν οι αρ­χές της πε­ρι­ο­χές και πλή­θος κό­σμου και ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε με την υ­πο­γρα­φή του Πρω­το­κόλ­λου Ορ­κω­μο­σί­ας α­πό τους νε­ο­ε­κλε­γέν­τες συμ­βού­λους. Ο Μη­τρο­πο­λί­της Ξάν­θης με­τά την ο­μι­λί­α του δώ­ρι­σε στο νέ­ο Δή­μαρ­χο τους τό­μους των πρα­κτι­κών της Δη­μο­γε­ρον­τεί­ας Ξάν­θης, του προ­η­γού­με­νου αι­ώ­να, σε έκ­δο­ση της Μη­τρό­πο­λης Ξάν­θης. Λό­γω της με­γά­λης προ­σέ­λευ­σης, έ­ξω α­πό το Δη­μαρ­χεί­ο υ­πήρ­χε γι­γαν­το­ο­θό­νη για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση της εκ­δή­λω­σης ε­νώ α­κο­λού­θη­σε μι­κρή δε­ξί­ω­ση στην αυ­λή του Δη­μαρ­χεί­ου.

Xanthi2

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2