Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 08:31

«Τι κρύβονται οι αρμόδιοι της κυβέρνησης πίσω από τις μελέτες των εταιρειών !; Να έλθουν ΟΛΟΙ και να μιλήσουμε…»

«Ο Χρυ­σός λάμ­πει τε­λι­κά α­πό την τε­ρά­στια κα­τα­στρο­φή και το θά­να­το…Τι δεν κα­τα­λα­βαί­νουν κά­ποι­οι;»

Με το ε­ρώ­τη­μα αυ­τό σχε­δόν να πλα­νά­ται σε κά­θε μί­α α­πό τις 4 ει­ση­γή­σεις-κα­τα­πέλ­τες για το Χρυ­σό , των Γι­ώρ­γου Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη, Ι­ω­άν­νη Τέν­τε, Δά­νο Σερ­γκε­λί­δη (κα­θη­γη­τές πα­νε­πι­στη­μί­ων σε ΑΠΘ και ΔΠΘ) και Τό­λη Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου α­πό το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Με­ταλ­λευ­τι­κών Δρα­στη­ρι­ο­τή­των, ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε η εκ­δή­λω­ση της Δι­α­νο­μαρ­χια­κής Ρο­δό­πης-Έ­βρου κα­τά της ε­ξό­ρυ­ξης Χρυ­σού.

Η εκ­δή­λω­ση έ­λα­βε χώ­ρα σή­με­ρα –Κυ­ρια­κή 13 Ο­κτω­βρί­ου), στο πο­λι­τι­στι­κό κύτ­τα­ρο του Ερ­γα­τι­κού Κέν­τρου Κο­μο­τη­νής, α­πό τις 11 το πρω­ΐ έ­ως τις 14:00 το με­ση­μέ­ρι.

Το πα­ρόν τους έ­δω­σαν οι Βου­λευ­τές ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ρο­δό­πης, Δη­μή­τρης Χα­ρί­του, ΚΙ­ΝΑΛ, Ιλ­χάν Αχ­μέτ. Ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρο­δό­πης, Νί­κος Τσα­λι­κί­δης. Οι Δή­μαρ­χοι Μα­ρω­νεί­ας –Σαπ­πών Ντί­νος Χα­ρι­τό­που­λος, σύσ­σω­μη η αν­τι­πο­λί­τευ­ση του Δή­μου. Ο Δή­μαρ­χος Κο­μο­τη­ναί­ων Ι­ω­άν­νης Γκα­ρά­νης. Ο πρό­ε­δρος του ΤΕ­Ε Θρά­κης, Δη­μή­τρης Λου­ρί­κας και πρώ­ην πρό­ε­δρος ΤΕ­Ε, Νί­κος Πα­πα­θα­να­σί­ου(σ.σ. ο ο­ποί­ος ή­ταν και στην πρό­σφα­τη συ­νε­δρί­α­ση του Πε­ρι­φε­ρεια­κού Συβ­μου­λί­ου για το Χρυ­σό)
Μά­λι­στα ο Δή­μαρ­χος Μα­ρω­νεί­ας-Σαπ­πών Ντί­νος Χα­ρι­τό­που­λος α­νέ­φε­ρε πως ε­τοι­μά­ζουν με­γά­λη κί­νη­ση οι Δή­μοι της πε­ρι­ο­χής με ψή­φι­σμα που θα με­τα­φέ­ρουν στον πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας τον ο­ποί­ο και θα συ­ναν­τή­σουν, τον Πρω­θυ­πουρ­γό, ό­πως και τους αρ­χη­γούς των υ­πό­λοι­πων κομ­μά­των.

Αρ­κε­τός ή­ταν ο κό­σμος που συγ­κεν­τρώ­θη­κε(σ.σ. ό­χι βέ­βαι­α ό­σος ή­ταν στα κα­φέ λό­γω της η­λι­ό­λου­στης μέ­ρας, ού­τε βέ­βαι­α ό­σοι βγή­καν το βρά­δυ της Πα­ρα­σκευ­ής στην Λευ­κή Νύ­κτα), οι ο­ποί­οι ό­πως τους ζή­τη­σε ο Κα­θη­γη­τής του ΑΠΘ, Γι­ώρ­γος Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, θα πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σουν ως πομ­ποί και σε αυ­τούς που δεν …ήλ­θαν και ει­δι­κά στους νέ­ους αν­θρώ­πους, που έ­χουν ά­γνοι­α και α­δι­α­φο­ρούν; Ο κ. Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης στη­λί­τευ­σε την α­που­σί­α των νέ­ων σε αυ­τό το θέ­μα Ζω­ής και Θα­νά­του στο θέ­μα της ε­ξό­ρυ­ξης Χρυ­σού…

 

Πιο α­να­λυ­τι­κά:

Γι­ώρ­γος Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης
Ο Ε­πί­κου­ρος(Συν­τα­ξι­ού­χος) Κα­θη­γη­τής Πο­λυ­τε­χνι­κής Σχο­λής στο ΑΠΘ, Γι­ώρ­γος Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, ή­ταν πο­λύ σκλη­ρός στις δη­λώ­σεις του στα ΜΜΕ:
«Να πά­νε στο δι­ά­ο­λο, Ο­ΛΟΙ…Τους κά­λε­σα (σ.σ. εν­νο­ού­σε μέ­σα α­πό την συ­νέν­τευ­ξή μου στην ΕΡΤ Κο­μο­τη­νής να έλ­θουν οι υ­πεύ­θυ­νοι της ε­ται­ρεί­ας και της κυ­βέρ­νη­σης να αν­τι­πα­ρα­τε­θούν μα­ζί μου και μα­ζί μας. Ο κα­θέ­νας με τα ε­πι­χει­ρή­μα­τά του. Τι κρύ­βον­ται οι αρ­μό­διοι της κυ­βέρ­νη­σης πί­σω α­πό τις με­λέ­τες των ε­ται­ρει­ών; Να έλ­θουν Ο­ΛΟΙ και να μι­λή­σου­με…»
Ο κ. Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης στην ει­σή­γη­σή του έ­κα­νε μια α­να­δρο­μή στο πα­ρελ­θόν στα ό­σα συ­νέ­βη­σαν και πως ξε­κί­νη­σε η ο­μά­δα ερ­γα­σί­ας στο ΤΕ­Ε Θρά­κης για το θέ­μα «α­πο­δό­μη­σης» του Χρυ­σού, με α­πο­κο­ρύ­φω­μα την με­γά­λη ε­κεί­νη Δι­η­με­ρί­δα στο Ξε­νο­δο­χεί­ο Χρή­στος και Εύ­η, α­πό την ο­ποί­α έ­χουν πε­ρά­σει 20 χρό­νια σχε­δόν!
Σε ε­κεί­νη την η­με­ρί­δα (σ.σ. την ο­ποί­α εί­χε με­τα­δώ­σει α­πευ­θεί­ας η Ε­ΡΑ Κο­μο­τη­νής ΤΟ­ΤΕ) εί­χαν προ­σκλη­θεί με­γί­στης ση­μα­σί­ας ε­πι­στη­μο­νι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες α­πό την Ελ­λά­δα και το Ε­ξω­τε­ρι­κό! Με­τα­ξύ των ο­ποί­ων οι α­εί­μνη­στοι, Γερ­μα­νός κα­θη­γη­τής Κόρ­τε και ο Δι­κα­στι­κός Μι­χά­λης Δε­κλε­ρής, ο ο­ποί­ος εί­χε πει πως «Ό­σο εί­μαι ε­γώ στο Συμ­βού­λιο της Ε­πι­κρα­τεί­ας, ΔΕΝ περ­νά­ει τί­πο­τα, με αυ­τά που ά­κου­σα». Ο δε κα­θη­γη­τής Κόρ­τε αμ­φι­σβή­τη­σε πως το α­φυ­γρα­μέ­νο τέλ­μα-με­τά α­πό τό­σο Κυά­νιο-, θα εί­ναι Α­δρα­νές. Αν­τί­θε­τα θα εί­ναι κι αυ­τό δη­λη­τή­ριο!
«Τι θέ­λουν να κά­νουν η κυ­βέρ­νη­ση στη Θρά­κη; Να την κα­τα­στρέ­ψουν; Ας το πουν κα­θα­ρά! Προ­σέξ­τε θέ­λουν να με­τα­τρέ­ψουν τη Θρά­κη σε α­πό­βλη­το του Κυ­α­νί­ου και Νε­κρο­τα­φεί­ο Βου­νών. Για­τί αυ­τά που θα α­φή­σουν θα εί­ναι νε­κρά βου­νά, χω­ρίς με­ταλ­λι­κά ι­όν­τα που προσ­δί­δουν στο έ­δα­φος την ποι­ό­τη­τα του Νε­ρού..Νε­ρό; ΔΕΝ ΘΑ Α­ΦΗ­ΣΟΥΝ ΝΕ­ΡΟ . Θα χρει­ά­ζον­ται 4.000 τό­νοι νε­ρού η­με­ρη­σί­ως!­!! «Πό­σο νε­ρό θα τους χα­λα­λί­σου­με; Υ­π’ ό­ψιν πως θα χρεια­σθούν ε­πι­πλέ­ον 30% Κυά­νιο και πως και με την α­να­κύ­κλω­ση του νε­ρού που λέ­νε πως θα κά­νου­νε, πό­σες φο­ρές μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί αυ­τό το νε­ρό; Το ο­ποί­ο θα εί­ναι το­ξι­κό και δεν μας λέ­νε τι θα το κά­νου­νε…» τό­νι­σε α­πό την πλευ­ρά του ο κ. Τέν­τες Κα­θη­γη­τής Βι­ο­χη­μεί­ας στο ΔΠΘ.

 

Ι­ω­άν­νης Τέν­τες

Ο κ. Τέν­τες ό­πως και οι άλ­λοι ει­ση­γη­τές υ­πο­γράμ­μι­σαν πως Υ­ΠΑΡ­ΧΟΥΝ ΠΟΛ­ΛΑ ΣΚΟ­ΤΕΙ­ΝΑ ΣΗ­ΜΕΙΑ α­πό την πλευ­ρά των Χρυ­σο­θή­ρων. Ε­πα­νέ­λα­βε τα λό­για του κα­θη­γη­τή Κόρ­τε που α­νέ­φε­ρε ο κ. Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης για το τε­λι­κό α­φυ­γρα­μέ­νο τέλ­μα που θα εί­ναι κυ­α­νι­ού­χο, ά­ρα δη­λη­τή­ριο! «Τα ε­δά­φη μας χα­ρα­κτη­ρί­ζον­ται α­πό γε­ω­λο­γι­κή α­στά­θεια. Κον­τά εί­ναι και το ρήγ­μα της Α­να­το­λί­ας…Η μεμ­βρά­νη στις λί­μνες τελ­μά­των -μή­κους 13, 5 χλμ και ύ­ψους ό­σο τρεις πο­λυ­κα­τοι­κί­ες- την ο­ποί­α θα βά­λουν οι Χρυ­σο­θή­ρες, θα εί­ναι –ά­κου­σον ά­κου­σον-, πά­χους… 2 χι­λι­ο­στών!­!! Α­πό τι να σε προ­στα­τέ­ψει αυ­τό το στρώ­μα και για πό­σα χρό­νια ά­ρα­γε;­», α­να­ρω­τή­θη­κε με πι­κρί­α ο κ. Τέν­τες.
Ε­πι πλέ­ον ο κ. Τέν­τες στά­θη­κε και σε έ­να α­κό­μη βα­σι­κό. Τη σκό­νη α­πό τις α­να­τι­νά­ξεις. «Ό­λη αυ­τή η σκό­νη, με τη βο­ή­θεια του α­έ­ρα, α­πό θα ε­πι­κα­θή­σει πά­νω στα δέν­τρα, τα φυ­τά τις καλ­λι­έρ­γει­ες, τα λου­λού­δια. Για ποι­α προ­ϊ­όν­τα θα μι­λά­με και μά­λι­στα βι­ο­λο­γι­κά;
Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί πως το δά­σος της Μαύ­ρης Πεύ­κης οι Χρυ­σο­θή­ρες το χα­ρα­κτη­ρί­ζουν ως μια έ­κτα­ση μη πα­ρα­γω­γι­κή, την ο­ποί­α και ΦΥ­ΣΙ­ΚΑ θα την α­πο­ξη­λώ­σουν για τα σχέ­διά τους…
Ο κ. Τέν­τες α­να­φε­ρό­με­νος στη Μαύ­ρη Πεύ­κη η ο­ποί­α εί­ναι έ­να Φυ­το­λο­γι­κό Πα­ρά­δο­ξο, κα­θώς κα­νο­νι­κά α­παν­τά­ται σε πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρο υ­ψό­με­τρο. Ω­στό­σο αυ­τή στο μέ­ρος που εί­ναι στα 500 μέ­τρα α­πό τη θά­λασ­σα, κά­νει πο­λύ κα­λά το ρό­λο της: Κα­θα­ρί­ζει και προ­στα­τεύ­ει α­πό δι­ά­βρω­ση τα ε­δά­φη!­!!

 

Δά­νος Σερ­γε­λί­δης
Α­πό την πλευ­ρά του ο Κα­θη­γη­τής στο Α­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, Δά­νος Σερ­κε­λί­δης α­νέ­φε­ρε μια πο­λύ ση­μαν­τι­κή πα­ρά­με­τρο αυ­τήν της κλι­μα­τι­κής κρί­σης που περ­νά­με, για τη στα­θε­ρό­τη­τα και στε­γα­νό­τη­τα των τελ­μά­των.
Και ο κ. Σερ­γε­λί­δης ή­ταν ξε­κά­θα­ρος. «Δεν υ­πάρ­χουν έ­σο­δα για το κρά­τος. Άν­τε στο με­ταλ­λεί­ο Σαπ­πών που εί­ναι Δη­μό­σιο θα λά­βει τα χρή­μα­τα α­πό την ε­πι­νοι­κί­α­ση. Τα άλ­λα φεύ­γουν στις οφ σορ χω­ρίς κα­νέ­να έ­σο­δα για το κρά­τος. Οι ε­ται­ρεί­ες κερ­δο­σκο­πούν, τα κρά­τη δεν έ­χουν έ­σο­δα, οι κά­τοι­κοι φορ­τώ­νον­ται έ­να βα­ριά μο­λυ­σμέ­νο πε­ρι­βάλ­λον νε­κρό έ­ρη­μο. Ε­Πι πλέ­ον τις βα­ρι­ές αρ­ρώ­στι­ες κυ­ρί­ως οι με­ταλ­λω­ρύ­χοι, α­πει­λούν­ται με α­κα­ρια­ίο θά­να­το ή με αρ­γό θά­να­το… Αλ­λά και οι υ­πό­λοι­ποι κά­τοι­κοι α­πει­λούν­ται με βα­ρι­ές α­σθέ­νει­ες…»
Ο κ. Σερ­γκε­λί­δης στε­κό­με­νος στην Ζάμ­πια α­νέ­φε­ρε πως αν και εί­ναι μια α­πό τις πιο πλού­σι­ες χώ­ρες σε με­ταλ­λεύ­μα­τα, βρί­σκε­ται στον 164 δεί­κτη της α­νά­πτυ­ξης, ε­πει­δή λυ­μαί­νον­ται τον πλού­το της οι ε­ται­ρεί­ες…
«Σε τε­λι­κή α­νά­λυ­ση τι να τα κά­νεις τα χρή­μα­τα, αν δεν έ­χεις πια τους πό­ρους και το πε­ρι­βάλ­λον και την Υ­γεί­α σου; Μοιά­ζει με κά­ποι­ον που για να βγά­λει πιο πολ­λά χρή­μα­τα, που­λά­ει κομ­μά­τι κομ­μά­τι το σπί­τι του. Και στο τέ­λος μέ­νει ά­στε­γος…
Και για αυ­τούς που θέ­λουν τα χρυ­σά κο­σμή­μα­τα, εί­χε πει ο κα­θη­γη­τής Κόρ­τε να παίρ­νει στο σπί­τι του για… τα­κτο­ποί­η­ση και τα α­πό­βλη­τα που πα­ρή­χθη­σαν», α­νέ­φε­ρε ο κ. Σερ­γκε­λί­δης.

 

Τό­λης Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου
Τέ­λος τις ερ­γα­σί­ες της Η­με­ρί­δας έ­κλει­σε ο Τό­λης Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου -Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Με­ταλ­λευ­τι­κών δρα­στη­ρι­ο­τή­των-α­πό τον μαρ­τυ­ρι­κό τό­πο της Χαλ­κι­δι­κής.
Ο κ. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου έ­δω­σε την α­πάν­τη­ση που ή­θε­λε ο κ. Τέν­τες, ως προς το θέ­μα για το νε­ρό της α­να­κύ­κλω­σης, που θα πά­ει…
«Μας α­νέ­φε­ραν έ­ναν νέ­ο ό­ρο αυ­τόν της Ε­πα­να-εις- πί­ε­σης στο έ­δα­φος…με το ζό­ρι… με ά­σχη­μες συ­νέ­πει­ες για το πε­ρι­βάλ­λον»
Ε­πα­νέ­λα­βε κι αυ­τός πως το Δη­μό­σιο ό­φε­λος προ­κύ­πτει α­πό την Με­ταλ­λουρ­γεί­α και ό­χι α­πό τα συμ­πυ­κνώ­μα­τα Χρυ­σού, που ε΄δω πά­ει να γί­νει. Ε­δώ εί­ναι που λέ­ει η κυ­βέρ­νη­ση πως θα αλ­λά­ξουν την σύμ­βα­ση …Πάν­τως τα με­ταλ­λευ­τι­κά τέ­λη εί­ναι της τά­ξης του 1 κ 1,5%. Πό­σο πα­ρα­πά­νω μπο­ρεί­τε να το πά­τε νο­μί­ζε­τε κύ­ριοι της κυ­βέρ­νη­σης;»

Α­να­ρω­τή­θη­κε ο κ. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου…
Το οι­κο­νο­μι­κό ε­ρεί­πιο πια που λέ­γε­ται Ελ Ντο­ράν­το ψά­χνει α­πε­γνω­σμέ­να λύ­ση, εί­τε α­γο­ρα­στή, εί­τε για να συ­νερ­γα­σθεί. Η ΕΛ Ντο­ράν­το προ­βάλ­λει την «ε­πέν­δυ­ση» της Θρά­κης, ως πιο εύ­κο­λη και ά­με­σα υ­λο­ποι­ή­σι­μη, κα­θώς ό­πως υ­πο­στη­ρί­ζει η ε­ται­ρεί­α στην παγ­κό­σμια α­γο­ρά, η το­πι­κή κοι­νω­νί­α το ε­πι­θυ­μεί…Με αυ­τόν τον τρό­πο πι­στεύ­ει πως θα δώ­σει ώ­θη­ση και στα με­ταλ­λεί­α της Χαλ­κι­δι­κής, κα­θώς η ΕΛ Ντο­ράν­το θέ­λει να την ε­νο­ποί­η­ση -Χαλ­κι­δι­κής-Θρά­κης- στο έρ­γο του Χρυ­σού.
«Πρέ­πει να μεί­νου­με Ε­ΝΩ­ΜΕ­ΝΟΙ. Χρει­ά­ζε­ται Α­ΓΩ­ΝΑΣ και ΚΟΥ­ΡΑ­ΓΙΟ…Το α­δι­έ­ξο­δο που υ­πάρ­χει για το θέ­μα των συμ­βά­σε­ων και των α­δει­ο­δο­τή­σε­ων, μπο­ρεί να γί­νει ο λό­γος ε­ξό­δου των Χρυ­σο­θή­ρων», ση­μεί­ω­σε κα­τα­λή­γον­τας και κα­τα­χει­ρο­κρο­τού­με­νος ο κ.Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου.

Πηγή : ΕΡΤ Κομοτηνής/ BM

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2