Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 06:57

Εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας ΑΧΕΠΑ στους βουλευτές Ροδόπης

Ο βου­λευ­τής Ρο­δό­πης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Δη­μή­τρης Χα­ρί­του συ­ναν­τή­θη­κε στο γρα­φεί­ο του με αν­τι­προ­σω­πεί­α της ορ­γά­νω­σης Α­ΧΕ­ΠΑ Κο­μο­τη­νής "Ορ­φεύς" H­J­20 και τον κυ­βερ­νή­τη Α­ΧΕ­ΠΑ Ελ­λά­δας Στά­θη Κε­φα­λί­δη. Στην ε­θι­μο­τυ­πι­κή ε­πί­σκε­ψη που ζή­τη­σαν οι εκ­πρό­σω­ποι των Α­ΧΕ­ΠΑ με α­φορ­μή την ε­κλο­γή του βου­λευ­τή, το εν­δι­α­φέ­ρον της συ­ζή­τη­σης ε­πι­κεν­τρώ­θη­κε στο ε­πι­κεί­με­νο νο­μο­σχέ­διο για την ψή­φο των ο­μο­γε­νών, στον ε­ορ­τα­σμό της συμ­πλή­ρω­σης των 100 ε­τών α­πό την εν­σω­μά­τω­ση της Θρά­κης στην ελ­λη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια, κα­θώς και σε θέ­μα­τα του α­πό­δη­μου ελ­λη­νι­σμού. 

 

O­ι «Α­χέ­πανς» συ­ναν­τή­θη­καν με τον βου­λευ­τή Ιλ­χάν Αχ­μέτ

«Με ε­πι­σκέ­φθη­καν στο πο­λι­τι­κό μου γρα­φεί­ο σή­με­ρα μέ­λη της ο­μο­γε­νεια­κής ορ­γά­νω­σης Α­ΧΕ­ΠΑ Κο­μο­τη­νής και με τον κυ­βερ­νή­τη Ελ­λά­δος, Στά­θη Κε­φα­λί­δη.

Στην διά­ρκεια της συ­νάν­τη­σης μας τέ­θη­κε έ­να ευ­ρύ πλαί­σιο θε­μά­των για την ε­νί­σχυ­ση της φυ­σι­ο­γνω­μί­ας, της ε­ξω­στρέ­φειας και της μελ­λον­τι­κής πο­ρεί­ας της Θρά­κης ε­νό­ψει και της ε­πε­τεί­ου 100 ε­τών α­πό την εν­σω­μά­τω­ση της στον ελ­λη­νι­κό κορ­μό. Συμ­φω­νή­σα­με για α­πο­κα­τά­στα­ση τα­κτι­κής ε­πα­φής για την προ­ώ­θη­ση αυ­τών των ζη­τη­μά­των και την προ­ώ­θη­ση τους σε κεν­τρι­κό ε­πί­πε­δο» α­νέ­φε­ρε σε δη­λώ­σεις του ο κ. βου­λευ­τής.

ilxan axepans komo 10 19

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2