Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:00

Μέτρα για την τουριστική Ανάπτυξη της Σαμοθράκης

Δέ­σμη μέ­τρων και ε­νερ­γει­ών για την του­ρι­στι­κή προ­βο­λή και α­νά­πτυ­ξη της Σα­μο­θρά­κης α­να­κοί­νω­σε σή­με­ρα ο Υ­πουρ­γός Του­ρι­σμού Χά­ρης Θε­ο­χά­ρης κα­τά την ε­πί­σκε­ψή του στο νη­σί.

Α­πευ­θυ­νό­με­νος προς τον δή­μαρ­χο του νη­σιού κ. Ν. Γα­λα­τού­μο κα­θώς και σε το­πι­κούς φο­ρείς και κα­τοί­κους, υ­πο­γράμ­μι­σε ό­τι το Υ­πουρ­γεί­ο θα στη­ρί­ξει πρω­το­βου­λί­ες φο­ρέ­ων του νη­σιού που α­φο­ρούν στην ε­πι­μή­κυν­ση της του­ρι­στι­κής πε­ρι­ό­δου και στην προ­βο­λή το­πι­κών συγ­κρι­τι­κών πλε­ο­νε­κτη­μά­των για την προ­σέλ­κυ­ση του­ρι­στών.

Συγ­κε­κρι­μέ­να οι πρω­το­βου­λί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου α­φο­ρούν:

-Στην α­να­βάθ­μι­ση των του­ρι­στι­κών υ­πο­δο­μών της Σα­μο­θρά­κης μέ­σω της α­δει­ο­δό­τη­σης του κάμ­πινγκ και της λει­τουρ­γί­α της μο­νά­δας ι­α­μα­τι­κών λου­τρών του νη­σιού.

-Στην α­νά­δει­ξη της Σα­μο­θρά­κης ως του­ρι­στι­κού προ­ο­ρι­σμού μέ­σα α­πό τις ε­τή­σι­ες καμ­πά­νι­ες των γρα­φεί­ων του Ε­ΟΤ σε Ρου­μα­νί­α, Σερ­βί­α, Βουλ­γα­ρί­α, και Τουρ­κί­α το 2020.

-Στην προ­βο­λή της μέ­σω των s­o­c­i­al m­e­d­ia και του s­i­te του Ε­ΟΤ και των Δι­ε­θνών Εκ­θέ­σε­ων που συμ­με­τέ­χει ο Ορ­γα­νι­σμός.

Τέ­λος,

-Στην α­νά­λη­ψη πρω­το­βου­λί­ας, σε συ­νερ­γα­σί­α με την Πε­ρι­φέ­ρεια, για την ε­πα­να­φο­ρά του ε­τή­σιου δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κού Συ­νε­δρί­ου.

Συ­νο­μι­λών­τας με φο­ρείς και κα­τοί­κους ο Υ­πουρ­γός Του­ρι­σμού, δή­λω­σε: 

«Εί­ναι με­γά­λη χα­ρά μου που βρί­σκο­μαι ε­δώ σή­με­ρα. Ό­σα ζή­σα­με το κα­λο­καί­ρι μας έ­φε­ραν πιο κον­τά και χαί­ρο­μαι δι­ό­τι μέ­σα α­πό τις δυ­σκο­λί­ες μπο­ρέ­σα­με να ε­στι­ά­σου­με στην α­νά­πτυ­ξη του νη­σιού και ξα­να­βά­λα­με προ­τε­ραι­ό­τη­τες ό­λοι μα­ζί, το Υ­πουρ­γεί­ο, η πε­ρι­φέ­ρεια, ο δή­μος και η το­πι­κή κοι­νω­νί­α.
Η ση­μα­σί­α της του­ρι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης ώ­στε να μην α­φή­σου­με τα νη­σιά μας να ε­ρη­μώ­σουν και να κρα­τή­σου­με τους νέ­ους στον τό­πο τους εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα ση­μαν­τι­κή.

Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή σκύ­ψα­με στο πρό­βλη­μα της Σα­μο­θρά­κης και σε συ­νερ­γα­σί­α με το Υ­πουρ­γεί­ο Ναυ­τι­λί­ας, δρο­μο­λο­γή­σα­με τον δι­α­γω­νι­σμό για τη σύν­δε­ση του νη­σιού ώ­στε να δο­θεί μια μό­νι­μη λύ­ση που θα α­πο­τε­λέ­σει βά­ση για την του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη ε­νώ στο με­τα­ξύ δώ­σα­με ά­με­ση λύ­ση για τη δι­α­σύν­δε­ση του νη­σιού, πο­λύ κα­λύ­τε­ρη α­πό την προ­ϋ­πάρ­χου­σα. 
Βε­βαί­ως, δι­α­πί­στω­σα σή­με­ρα και ο ί­διος πό­σο ση­μαν­τι­κό εί­ναι να κα­θα­ρι­στεί ο βυ­θός του λι­μα­νιού α­πό τα φερ­τά υ­λι­κά και να γί­νει η α­πα­ραί­τη­τη εκ­βά­θυν­ση, τό­σο για λό­γους α­σφά­λειας ό­σο και για λό­γους του­ρι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης. Το αρ­χι­κό κον­δύ­λι των 100.000 προς τον Ο­ΛΑ έ­χει αυ­ξη­θεί ή­δη στις 400.000 και ά­με­σα ξε­κι­νά το έρ­γο.

Α­πό ε­κεί και πέ­ρα, σε ό­τι α­φο­ρά το χαρ­το­φυ­λά­κιο του Υ­πουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού, εί­δα­με ά­με­σα το ζή­τη­μα των ι­α­μα­τι­κών πη­γών και στη­ρί­ξα­με τον δή­μο στις α­πα­ραί­τη­τες δι­α­δι­κα­σί­ες που έ­πρε­πε να γί­νουν ώ­στε να ο­λο­κλη­ρω­θεί το συν­το­μό­τε­ρο η δι­α­δι­κα­σί­α α­δει­ο­δό­τη­σης και να λει­τουρ­γή­σουν τα λου­τρά.

Α­σχο­λη­θή­κα­με με την α­δει­ο­δό­τη­ση του πρώ­ην ε­λεύ­θε­ρου κάμ­πινγκ στον Πλα­τιά, μια ε­ξαι­ρε­τι­κή το­πο­θε­σί­α δί­πλα στη θά­λασ­σα και σή­με­ρα η δι­α­δι­κα­σί­α α­δει­ο­δό­τη­σης εί­ναι στο τε­λευ­ταί­ο στά­διο ώ­στε να γί­νουν να α­πα­ραί­τη­τα έρ­γα και οι ε­πι­σκέ­πτες να ξε­κι­νή­σουν να χαί­ρον­ται ά­με­σα τις νέ­ες υ­πο­δο­μές.

Μπο­ρέ­σα­με μέ­σα σε λί­γο δι­ά­στη­μα να λύ­σου­με προ­βλή­μα­τα α­δι­α­φο­ρί­ας ε­τών, δι­ό­τι σκύ­ψα­με πά­νω στο νη­σί με εν­δι­α­φέ­ρον, βού­λη­ση και δρά­σεις.
Με­γά­λο μέ­ρος της δι­κής μας δου­λειάς για την στή­ρι­ξη της Σα­μο­θρά­κης εί­ναι η του­ρι­στι­κή προ­βο­λή του νη­σιού, και αυ­τή πρέ­πει να συμ­βα­δί­ζει με το μον­τέ­λο α­νά­πτυ­ξης που θέ­λου­με. Ή­δη με καμ­πά­νι­ες του Ε­ΟΤ στη Ρου­μα­νί­α, Βουλ­γα­ρί­α και την Τουρ­κί­α προ­βάλ­λε­ται το νη­σί και έ­χει αν­τι­στρα­φεί το ό­ποι­ο αρ­νη­τι­κό κλί­μα α­πό τα προ­βλή­μα­τα του Αυ­γού­στου.

Η στρα­τη­γι­κή μας για την α­νά­πτυ­ξη του του­ρι­σμού εί­ναι η δη­μι­ουρ­γί­α αυ­θεν­τι­κών, ε­ναλ­λα­κτι­κών και ποι­ο­τι­κών προ­ϊ­όν­των και μα­ζί πρέ­πει να δού­με πώς η Σα­μο­θρά­κη θα εν­τα­χθεί στο πλαί­σιο αυ­τό.

Ή­μα­σταν ε­δώ α­πό την πρώ­τη στιγ­μή, εί­μα­στε ε­δώ και  θα συ­νε­χί­σου­με να εί­μα­στε για να πε­τύ­χου­με ό­σα έ­χου­με ή­δη σχε­διά­σει κα­θώς και για να σχε­δι­ά­σου­με α­πό κοι­νού την μα­κρο­πρό­θε­σμη α­νά­πτυ­ξη του νη­σιού».

.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2