Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:03

Συνάντηση Στυλιανίδη – Γκαράνη για τις εορταστικές εκδηλώσεις των 100 χρόνων

Με αν­τι­κεί­με­νο τη δι­ορ­γά­νω­ση στην Κο­μο­τη­νή τη­ς συ­νε­δρί­α­σης της Ει­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Ελ­λη­νι­σμού της Δι­α­σπο­ρά­ς του Ελ­λη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου επ´ ευ­και­ρί­α των εκ­δη­λώ­σε­ων για τα 100 χρό­νια α­πό την εν­σω­μά­τω­ση της Θρά­κης στον Ε­θνι­κό Κορ­μό, συ­ζή­τη­σαν ο Βου­λευ­τής Ρο­δό­πης Ευ­ρι­πί­δης Στυ­λι­α­νί­δης και ο Δή­μαρ­χος Κο­μο­τη­νής Γιά­ννης Γκα­ρά­νης.

Ο Ευ­ρι­πί­δης Στυ­λι­α­νί­δης, που ή­ταν και ο ει­ση­γη­τής αυ­τής της πρω­το­βου­λί­ας, τό­νι­σε την με­γά­λη της ση­μα­σί­α τό­σο για τον τό­πο μας ό­σο και για το ί­διο το Κοι­νο­βού­λιο της συγ­κε­κρι­μέ­νης σπά­νιας α­πό­φα­σης, να συ­νε­δριά­σει στην ελ­λη­νι­κή πε­ρι­φέ­ρεια η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ε­πι­τρο­πή, τι­μών­τας τον α­κρι­τι­κό Ελ­λη­νι­σμό και δί­νον­τας μια μο­να­δι­κή ευ­και­ρί­α να α­να­δει­χθεί ο ρό­λος της πε­ρι­ο­χής μας, η ε­ξω­στρέ­φεια του Ελ­λη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και να συν­δε­θεί η Θρά­κη με τον Οι­κου­με­νι­κό Ελ­λη­νι­σμό χρη­σι­μο­ποι­ών­τας ως «γέ­φυ­ρα» το Κοι­νο­βού­λιο.

Ο Δή­μαρ­χος κ. Γιά­ννης Γκα­ρά­νης ευ­χα­ρί­στη­σε τον Βου­λευ­τή Ρο­δό­πης για την πρω­το­βου­λί­α και δε­σμεύ­τη­κε ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής να συν­δρά­μει με τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο στην ά­ψο­γη δι­ορ­γά­νω­ση της συ­νε­δρί­α­σης και στην φι­λο­ξε­νί­α των Βου­λευ­τών, εν­τάσ­σον­τας την ως κο­ρύ­φω­ση στο ε­πί­ση­μο πρό­γραμ­μα ε­ορ­τα­σμών.

Στυ­λι­α­νί­δης και Γκα­ρά­νης συμ­φώ­νη­σαν ε­πί­σης να συ­στη­μα­το­ποι­ή­σουν τη συ­νερ­γα­σί­α τους, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θούν προς την Κυ­βέρ­νη­ση και άλ­λα ση­μαν­τι­κά ζη­τή­μα­τα του Δή­μου Κο­μο­τη­νής.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2