Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:07

«Να στηριχθούν με κάθε τρόπο οι πολύτεκνες οικογένειες με παιδιά φοιτητές»

Με Ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε προς την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας & Θρη­σκευ­μά­των, ο Βου­λευ­τής Χαλ­κι­δι­κής με το Κί­νη­μα Αλ­λα­γής, ζη­τά α­πό την Κυ­βέρ­νη­ση να ε­ξη­γή­σει ποι­α εί­ναι τα μέ­τρα που θα λά­βει σχε­τι­κά με το κα­θε­στώς που δι­έ­πει τις με­τεγ­γρα­φές των φοι­τη­τών, τέ­κνων πο­λύ­τε­κνων οι­κο­γε­νει­ών.

Ει­δι­κό­τε­ρα, στο κεί­με­νο της ε­ρώ­τη­σης α­να­φέ­ρε­ται πως με νό­μο που ί­σχυ­ε α­πό το 1979, ρη­τά, ο­ρι­ζό­ταν πως τα τέ­κνα πο­λυ­τέ­κνων, που εγ­γρά­φον­ταν σε Ί­δρυ­μα τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης, κα­τό­πιν ε­ξε­τά­σε­ων μπο­ρού­σαν να με­τεγ­γρα­φούν στο πρώ­το ή δεύ­τε­ρο έ­τος της πλη­σι­έ­στε­ρης στον τό­πο μό­νι­μης κα­τοι­κί­ας των γο­νέ­ων τους, Σχο­λής ή Τμή­μα­τος Σχο­λής. Κι ε­νώ το εν λό­γω ευ­ερ­γε­τι­κό για τους πο­λύ­τε­κνους μέ­τρο, α­πο­τε­λών­τας έ­να ι­σχυ­ρό δη­μο­γρα­φι­κό κί­νη­τρο, ί­σχυ­σε ε­πί δε­κα­ε­τί­ες χω­ρίς να δη­μι­ουρ­γή­σει κα­νέ­να πρό­βλη­μα στα Α­ΕΙ της χώ­ρας, δυ­στυ­χώς, «ε­ξου­δε­τε­ρώ­θη­κε» με νό­μο του 2015, α­φού οι με­τεγ­γρα­φές των πο­λυ­τέ­κνων μο­ρι­ο­δο­τούν­ται πλέ­ον με μό­νο δυ­ο μό­ρια.

Ο Συν­ταγ­μα­τι­κός Νο­μο­θέ­της, ω­στό­σο, α­να­γνω­ρί­ζον­τας τη ση­μαν­τι­κή συμ­βο­λή των πο­λύ­τε­κνων οι­κο­γε­νει­ών στην αν­τι­με­τώ­πι­ση του δη­μο­γρα­φι­κού ζη­τή­μα­τος της χώ­ρας, με τη δι­ά­τα­ξη της παρ. 2 του άρ­θρου 21 του Συν­τάγ­μα­τος πα­ρέ­χει ει­δι­κή προ­στα­σί­α στις οι­κο­γέ­νει­ες αυ­τές. Ε­νώ και το Συμ­βού­λιο της Ε­πι­κρα­τεί­ας με σει­ρά α­πο­φά­σε­ών του έ­χει α­πο­φαν­θεί σχε­τι­κά, πως η ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του α­το­μι­κού συμ­φέ­ρον­τος των πο­λυ­τέ­κνων, α­πο­τε­λεί ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του γε­νι­κό­τε­ρου δη­μο­σί­ου συμ­φέ­ρον­τος, προ του ο­ποί­ου και αυ­τή η αρ­χή της ι­σό­τη­τας των Ελ­λή­νων α­πέ­ναν­τι στον Νό­μο, υ­πο­χω­ρεί, λό­γω του δη­μο­γρα­φι­κού προ­βλή­μα­τος που αν­τι­με­τω­πί­ζει η χώ­ρα μας.

Ο κος Πά­νας δή­λω­σε σχε­τι­κά: ‘’­Πά­για θέ­ση μου εί­ναι ό­τι η Πο­λι­τεί­α θα πρέ­πει να στη­ρί­ζει με κά­θε τρό­πο τις ευ­αί­σθη­τες κοι­νω­νι­κές ο­μά­δες και ι­δί­ως το θε­σμό της οι­κο­γέ­νειας με ευ­ερ­γε­τή­μα­τα και ε­λα­φρύν­σεις στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα αλ­λά και με μα­κρο­πρό­θε­σμο αν­τί­κρι­σμα­’’.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2