Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:08

Συνταξιοδοτικά και άλλα θέματα συζήτησαν οι απόστρατοι αστυνομικοί με τους βουλευτές Στυλιανίδη και Ιλχάν

Η συ­νερ­γα­σί­α των α­πο­στρά­των της Α­στυ­νο­μί­ας με τον Ευ­ρι­πί­δη Στυ­λι­α­νί­δη τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια έ­χει οι­κο­δο­μή­σει μια σχέ­ση εμ­πι­στο­σύ­νης και αλ­λη­λο­ε­κτί­μη­σης, πέ­ρα και πά­νω α­πό κομ­μα­τι­κές και κλα­δι­κές λο­γι­κές.
Ό­πο­τε χρει­ά­στη­κε ο Βου­λευ­τής Ρο­δό­πης α­νέ­λα­βε πρω­το­βου­λί­ες για τη στή­ρι­ξη των πρώ­ην α­στυ­νο­μι­κών, α­να­γνω­ρί­ζον­τας την προ­σφο­ρά και το έρ­γο τους στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α. Το ί­διο ι­σχύ­ει και για τον Σύν­δε­σμο Α­πο­στρά­των της Α­στυ­νο­μί­ας που στά­θη­κε με συ­νέ­πεια στο πλευ­ρό του Ρο­δο­πί­τη πο­λι­τι­κού, σε κά­θε δι­εκ­δι­κη­τι­κό α­γώ­να για το Νο­μό και την Πε­ρι­φέ­ρεια μας.
Οι Α­πό­στρα­τοι της Ελ­λη­νι­κής Α­στυ­νο­μί­ας δια του προ­έ­δρου τους κ. Γ.Τσα­βδαρ­τζή, του τα­μί­α τους Θ. Βλα­χά­κη και του γραμ­μα­τέ­α τους Χρ. Μπαμ­πα­λή, υ­πέ­βα­λαν υ­πό­μνη­μα σχε­τι­κά με συν­τα­ξι­ο­δο­τι­κά και άλ­λα ορ­γα­νω­τι­κά προ­βλή­μα­τα και συγ­κε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για να προ­ω­θή­σει ο Βου­λευ­τής στους αρ­μό­διους Υ­πουρ­γούς.

 

Με τους α­πο­στρά­τους συ­ναν­τή­θη­κε ο βου­λευ­τής Αχ­μέτ Ιλ­χάν

«Με ε­πι­σκέ­φθη­κε σή­με­ρα το ΔΣ του Συν­δέ­σμου Α­πό­στρα­των Σω­μά­των Α­σφα­λεί­ας Ν. Ρο­δό­πης και μου έ­θε­σε τα μεί­ζο­να ζη­τή­μα­τα του κλά­δου που α­φο­ρούν κυ­ρί­ως σε α­πο­κα­τά­στα­ση α­δι­κι­ών του πα­ρελ­θόν­τος στο κομ­μά­τι των συν­τά­ξε­ων τους.

Πα­ράλ­λη­λα τέ­θη­καν και θε­σμι­κά θέ­μα­τα που α­φο­ρούν τους α­πό­στρα­τους και την Ο­μο­σπον­δί­α τους. Α­πό την πλευ­ρά μου δε­σμεύ­τη­κα ό­τι θα προ­ω­θή­σω στην Κ.Ο. του Κι­νή­μα­τος Αλ­λα­γής το σύ­νο­λο των αι­τη­μά­των τους ε­νό­ψει της νέ­ας πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που δι­α­μορ­φώ­νε­ται με­τά και τις πρό­σφα­τες α­πο­φά­σεις του ΣτΕ για τον σχε­τι­κό νό­μο της προ­η­γού­με­νης κυ­βέρ­νη­σης» ση­μεί­ω­σε σε δη­λώ­σεις του ο κ. βου­λευ­τής.

ilxan apostratoi 10 19

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2