Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 07:57

Υπόμνημα στον υπουργό Τουρισμό Χάρη Θεοχάρη με τα αιτήματα του Δημάρχου Κομοτηνής

Την παραχώρηση της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης στον Δή­μο Κο­μο­τη­νής ώ­στε η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή να μπο­ρέ­σει να προ­χω­ρή­σει σε έ­ναν ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό και να μην κα­τα­φεύ­γει σε λύ­σεις της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής κά­θε χρό­νο, ζη­τά­ει ο Γιά­ννης Γκα­ρά­νης α­πό την κυ­βέρ­νη­ση.

Ο Δή­μαρ­χος Κο­μο­τη­νής μέ­σω υ­πο­μνή­μα­τος που κα­τέ­θε­σε στον Υ­πουρ­γό Του­ρι­σμού Χά­ρη Θε­ο­χά­ρη ο ο­ποί­ος βρέθηκε στην Θρά­κη αυ­τές τις μέ­ρες, ζη­τά­ει ε­πι­πλέ­ον την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γί­α του κάμ­πινγκ του Ε­ΟΤ στο Φα­νά­ρι, την α­να­βάθ­μι­ση του Τε­λω­νεί­ου στα ελ­λη­νο­βουλ­γα­ρι­κά σύ­νο­ρα αλ­λά και την εν­θάρ­ρυν­ση του μα­θη­τι­κού και συ­νε­δρια­κού του­ρι­σμού.

 

Το υ­πό­μνη­μα του Δη­μάρ­χου Κο­μο­τη­νής:

«Ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής εί­ναι μια πε­ρι­ο­χή, η ο­ποί­α χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό ξε­χω­ρι­στές προ­κλή­σεις και ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τες. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά μο­να­δι­κά στη χώ­ρα μας, που ε­νώ α­πό τη μί­α α­πο­τε­λούν α­να­πτυ­ξια­κή ευ­και­ρί­α, ταυ­τό­χρο­να α­παι­τούν τη συ­νε­χή κι­νη­το­ποί­η­ση του Δή­μου μας, προ­κει­μέ­νου να αν­τι­με­τω­πι­στούν ζη­τή­μα­τα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας, αλ­λά και να τε­θούν οι βά­σεις για την ι­σόρ­ρο­πη και βι­ώ­σι­μη α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής.

Ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής α­πό τη μί­α συ­νο­ρεύ­ει με τη Βουλ­γα­ρί­α, ε­νώ α­πό την άλ­λη ε­κτεί­νε­ται ως τις α­κτές του Θρα­κι­κού Πε­λά­γους, δι­α­θέ­τον­τας μια α­ξι­ό­λο­γη πα­ρα­λια­κή ζώ­νη, τό­σο σε ο­μορ­φιά, ό­σο και σε πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή και αρ­χαι­ο­λο­γι­κή ση­μα­σί­α. Στο ε­πί­κεν­τρο βρί­σκε­ται το α­στι­κό κέν­τρο της Κο­μο­τη­νής, το ο­ποί­ο έ­πει­τα α­πό τις προ­σπά­θει­ες του Δή­μου μας έ­χει κα­τα­στεί σε έ­να α­πό τα πιο προ­σβά­σι­μα στην ελ­λη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια και οι υ­πη­ρε­σί­ες του ε­ξυ­πη­ρε­τούν το σύ­νο­λο της Πε­ρι­φε­ρεια­κής ε­νό­τη­τας Ρο­δό­πης, ε­νώ δι­α­θέ­τει και πε­ρί­που 50 οι­κι­σμούς, ο­ρει­νούς, πε­δι­νούς και πα­ρα­θα­λάσ­σιους.

Η πα­ρα­λια­κή ζώ­νη, εύ­κο­λα προ­σβά­σι­μη και αυ­τή, ό­πως προ­α­να­φέρ­θη­κε, εί­ναι ξε­χω­ρι­στής πε­ρι­βαλ­λον­τι­κής ση­μα­σί­ας, και προ­στα­τεύ­ε­ται σχε­δόν στο σύ­νο­λό της α­πό τις συν­θή­κες R­a­m­s­ar και N­a­t­u­ra. Το πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κό στοι­χεί­ο εί­ναι ση­μαν­τι­κός πα­ρά­γον­τας του Δή­μου μας, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να η φοί­τη­ση χι­λιά­δων φοι­τη­τών στο Δη­μο­κρί­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θρά­κης έ­χει κα­τα­στή­σει την Κο­μο­τη­νή μια ζων­τα­νή και δρα­στή­ρια πό­λη.

Τέ­λος, ο κά­θε­τος ά­ξο­νας της Ε­γνα­τί­α Ο­δού, Κο­μο­τη­νή – Μα­κά­ζα, που ε­νώ­νει τα Ελ­λη­νο­βουλ­γα­ρι­κά σύ­νο­ρα με την Ε­γνα­τί­α Ο­δό, έ­χουν κα­τα­στή­σει την πε­ρι­ο­χή μας πέ­ρα­σμα για τους τα­ξι­δι­ώ­τες κυ­ρί­ως α­πό τη Βουλ­γα­ρί­α και τη Ρου­μα­νί­α, αλ­λά και άλ­λες χώ­ρες της Α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης προς τη χώ­ρα μας, κα­θώς πρό­κει­ται για την συν­το­μό­τε­ρη και βο­λι­κό­τε­ρη πύ­λη ει­σό­δου προς αυ­τήν για αυ­τές τις χώ­ρες.

Ω­στό­σο, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σου­με να οι­κο­δο­μή­σου­με έ­να στα­θε­ρό πλαί­σιο του­ρι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης, πέ­ρα α­πό τη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα των το­πι­κών και πε­ρι­φε­ρεια­κών φο­ρέ­ων, α­παι­τεί­ται και η κρα­τι­κή συν­δρο­μή, τό­σο σε ε­πί­πε­δο υ­πο­δο­μών, ό­σο και σε θε­σμι­κό ε­πί­πε­δο. Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να:

1. Το πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο του Δή­μου Κο­μο­τη­νής και ι­δι­αί­τε­ρα αυ­τό των πα­ρα­λι­ών Φα­να­ρί­ου, Α­ρω­γής και Μέ­σης δεν α­νή­κει στον Δή­μο Κο­μο­τη­νής, αλ­λά στην Ε­ΤΑΔ και την Κτη­μα­τι­κή Υ­πη­ρε­σί­α. Το γε­γο­νός αυ­τό δεν ε­πι­τρέ­πει στον Δή­μο Κο­μο­τη­νής να προ­χω­ρή­σει στην υ­λο­ποί­η­ση έρ­γων υ­πο­δο­μής στην πε­ρι­ο­χή αυ­τή. Ε­νώ ταυ­τό­χρο­να σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις εί­ναι α­δύ­να­τη ή πραγ­μα­το­ποι­εί­ται με με­γά­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση η εκ­μί­σθω­ση τμη­μά­των της πα­ρα­λί­ας σε ι­δι­ώ­τες προς α­ξι­ο­ποί­η­ση κα­τά την κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο, με α­πο­τέ­λε­σμα η πε­ρι­ο­χή να μην κα­θί­στα­ται ελ­κυ­στι­κή για τους ε­πι­σκέ­πτες. Ζη­τά­με την α­πό­δο­ση του πα­ρα­λια­κού με­τώ­που στον Δή­μο Κο­μο­τη­νής, εί­τε σε μό­νι­μη βά­ση, ή με μα­κρο­χρό­νια πα­ρα­χώ­ρη­ση, ώ­στε να προ­χω­ρή­σου­με σε έ­ναν ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό και να μην κα­τα­φεύ­γου­με σε λύ­σεις της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής κά­θε χρό­νο.

2. Ταυ­τό­χρο­να α­παι­τεί­ται η συν­δρο­μή α­πό τους κρα­τι­κούς φο­ρείς στην κα­τα­σκευ­ή έρ­γων υ­πο­δο­μής της πε­ρι­ο­χής μας στο του­ρι­στι­κό το­μέ­α, τα ο­ποί­α λεί­πουν ό­λες τις προ­η­γού­με­νες δε­κα­ε­τί­ες. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά θα α­να­φέ­ρου­με τρείς πε­ρι­πτώ­σεις, που χρή­ζουν ά­με­σης ε­ξέ­τα­σης. Η πρώ­τη πε­ρί­πτω­ση εί­ναι η α­νάγ­κη α­να­βάθ­μι­σης και εύ­ρυθ­μης λει­τουρ­γί­ας του κάμ­πινγκ του Ε­ΟΤ στο Φα­νά­ρι, το ο­ποί­ο κά­πο­τε α­πο­τε­λού­σε πό­λο έλ­ξης για ε­πι­σκέ­πτες α­πό ό­λη της Ευ­ρώ­πη. Ε­δώ και χρό­νια υ­πο­λει­τουρ­γεί με α­πο­τέ­λε­σμα η ε­πι­σκε­ψι­μο­τη­τά του να έ­χει μει­ω­θεί ση­μαν­τι­κά, υ­πο­βαθ­μί­ζον­τας έ­τσι και τη ρο­ή ε­πι­σκε­πτών προς την πε­ρι­ο­χή. Έ­να δεύ­τε­ρο πα­ρά­δειγ­μα α­πο­τε­λεί το έρ­γο α­νά­πλα­σης της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης Φα­να­ρί­ου α­πό την Ε­ΤΑΔ. Ο αρ­χι­κός σχε­δια­σμός, ό­σο εί­χα­με ε­νη­με­ρω­θεί, πε­ρι­ε­λά­βα­νε το σύ­νο­λο της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης που α­νή­κει στην Ε­ΤΑΔ, ό­μως το έρ­γο που έ­χει ω­ρι­μά­σει και έ­χει εν­τα­χθεί στο ΠΕΠ αυ­τή τη στιγ­μή και προ­χω­ρά­ει με τε­ρά­στια κα­θυ­στέ­ρη­ση, πε­ρι­λαμ­βά­νει μό­νο έ­να τμή­μα του αρ­χι­κού σχε­δια­σμού (κυ­ρί­ως τις υ­πο­δο­μές της λε­γό­με­νης «πλαζ του Ε­ΟΤ» στο Φα­νά­ρι). Τέ­λος έ­χου­με ε­πα­νει­λημ­μέ­νως το­νί­σει την α­ναγ­και­ό­τη­τα α­ξι­ο­ποί­η­σης της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής της πα­ρα­λια­κής ζώ­νης του Δή­μου μας, αλ­λά και ευ­ρύ­τε­ρα της Ρο­δό­πης, κα­θώς πρό­κει­ται για μια πε­ρι­ο­χή με ι­δι­αί­τε­ρα φυ­σι­κή ο­μορ­φιά. Η δη­μι­ουρ­γί­α ε­νός οι­κο­του­ρι­στι­κού πάρ­κου με σε­βα­σμό στη χλω­ρί­δα και την πα­νί­δα της πε­ρι­ο­χής, θα κα­θι­στού­σε την πε­ρι­ο­χή πό­λο έλ­ξης για τους ε­πι­σκέ­πτες α­πό ό­λον τον κό­σμο.

3. Η Κο­μο­τη­νή, αλ­λά και ο­λό­κλη­ρη η Ρο­δό­πη, «α­που­σί­α­ζε» στον προ­η­γού­με­νο ε­θνι­κό σχέ­διο για τον του­ρι­σμό. Γνω­ρί­ζου­με, ό­τι δεν α­πο­τε­λού­με κύ­ρια πε­ρι­ο­χή του­ρι­στι­κής δρα­στη­ρι­ό­τη­τας για τα δε­δο­μέ­να της χώ­ρας, ω­στό­σο στο νέ­ο ε­θνι­κό σχέ­διο θα θέ­λα­με να υ­πάρ­χει μέ­ρι­μνα και για την πε­ρι­ο­χή μας, κυ­ρί­ως και λό­γω των ευ­και­ρι­ών που έ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει ο κά­θε­τος ά­ξο­νας Κο­μο­τη­νή – Μα­κά­ζα, αλ­λά και η αύ­ξη­ση της ρο­ής Τούρ­κων ε­πι­σκε­πτών τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια.

4. Και ε­πει­δή α­να­φερ­θή­κα­με αρ­κε­τές φο­ρές πα­ρα­πά­νω στον κά­θε­το ά­ξο­να, θα θέ­λα­με να ε­πα­να­λά­βου­με έ­να πά­γιο αί­τη­μα των θε­σμι­κών φο­ρέ­ων της πε­ρι­ο­χής μας, που εί­ναι η α­να­βάθ­μι­ση του τε­λω­νεί­ου στα Ελ­λη­νο­βουλ­γα­ρι­κά σύ­νο­ρα στη Ρο­δό­πη, που αυ­τή τη στιγ­μή δεν εί­ναι σε θέ­ση να ε­ξυ­πη­ρε­τή­σει την δι­έ­λευ­ση τό­σων ο­χη­μά­των κα­τά την κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο, με α­πο­τέ­λε­σμα να πα­ρα­τη­ρούν­ται πο­λύ­ω­ρες κα­θυ­στε­ρή­σεις, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να δεν ε­πι­τρέ­πε­ται η δι­έ­λευ­ση λε­ω­φο­ρεί­ων.

5. Θα θέ­λα­με ε­πί­σης σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Ε­ΟΤ να συμ­πε­ρι­λη­φθεί ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής, αλ­λά και ο­λό­κλη­ρη η Ρο­δό­πη, στις εκ­στρα­τεί­ες προ­βο­λής και προ­ώ­θη­σης της χώ­ρας σε του­ρι­στι­κό ε­πί­πε­δο, που υ­λο­ποι­εί ο Ε­ΟΤ σε δι­ε­θνές ε­πί­πε­δο. Δι­α­θέ­του­με το α­ναγ­καί­ο υ­λι­κό για να τρο­φο­δο­τή­σου­με τον Ε­ΟΤ, ε­νώ προ­χω­ρά­με και στην πα­ρα­γω­γή νέ­ου.

6. Τέ­λος, θα εί­χε ι­δι­αί­τε­ρη ση­μα­σί­α για ε­μάς η εν­θάρ­ρυν­ση του μα­θη­τι­κού και του συ­νε­δρια­κού του­ρι­σμού προς την πε­ρι­ο­χή μας. Α­να­φο­ρι­κά με τον μα­θη­τι­κό του­ρι­σμό, θε­ω­ρού­με ό­τι η Κο­μο­τη­νή και η ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή θα μπο­ρού­σε να α­πο­τε­λέ­σει πό­λο έλ­ξης για τους μα­θη­τές, κα­θώς πρό­κει­ται για μια ζων­τα­νή πό­λη, που ταυ­τό­χρο­να δι­α­θέ­τει ι­δι­αί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, που σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις δεν γνω­ρί­ζουν οι νέ­οι στην υ­πό­λοι­πη Ελ­λά­δα. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά θα α­να­φέ­ρου­με ό­τι στην Κο­μο­τη­νή λει­τουρ­γεί το Μου­σεί­ο του Κ. Κα­ρα­θε­ο­δω­ρή, μιας ση­μαν­τι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας του Ελ­λη­νι­σμού, που έ­χει ή­δη ση­μαν­τι­κή ε­πι­σκε­ψι­μο­τη­τα και α­πο­τε­λεί πό­λο έλ­ξης για τα σχο­λεί­α που ε­πι­σκέ­πτον­ται την πε­ρι­ο­χή. Ταυ­τό­χρο­να, η λει­τουρ­γί­α του Με­γά­ρου Μου­σι­κής Κο­μο­τη­νής, πα­ρέ­χει στην πε­ρι­ο­χή μια υ­πο­δο­μή άρ­τια τε­χνι­κά, ι­κα­νή να δι­ορ­γα­νώ­σει εκ­δη­λώ­σεις και συ­νέ­δρια με­γά­λης εμ­βέ­λειας.

Για την αν­τι­με­τώ­πι­ση των πα­ρα­πά­νω εί­μα­στε στη δι­ά­θε­ση σας για να σας ε­νη­με­ρώ­σου­με εν­δε­λε­χώς και να υ­πο­βάλ­λου­με ά­με­σα τις σχε­τι­κές προ­τά­σεις μας».

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2