Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 07:46

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ά­με­ση ή­ταν η πρα­κτι­κή αν­τα­πό­κρι­ση του βου­λευ­τή Ρο­δό­πης Ιλ­χάν Αχ­μέτ στα ζη­τή­μα­τα που τέ­θη­καν α­πό τον Σύν­δε­σμο Α­πο­στρά­των Σω­μά­των Α­σφα­λεί­ας Νο­μού Ρο­δό­πης ( Η Αγ. Ει­ρή­νη), με­τά την πρό­σφα­τη συ­νάν­τη­σή τους στο γρα­φεί­ου του ι­δί­ου.­ ­ ­ ­ ­  

Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να κα­τα­τέ­θη­κε η ε­ρώ­τη­ση με (αρ. πρωτ. 1321/17.10.2019) προς τον Υ­πουρ­γό Ερ­γα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υ­πο­θέ­σε­ων σχε­τι­κά με τη μη α­πό­δο­ση της ει­σφο­ράς υ­πέρ συλ­λο­γι­κών ορ­γά­νων συν­τα­ξι­ού­χων που θε­σπί­στη­κε με το ν. 4387/2016.

Ο βου­λευ­τής Ρο­δό­πης α­να­φέ­ρει στην ε­ρώ­τη­σή του πως η συγ­κε­κρι­μέ­νη μη­νια­ία ει­σφο­ρά α­πο­δί­δε­ται σε Ει­δι­κό Λο­γα­ρια­σμό που τη­ρεί­ται στον ΕΦ­ΚΑ και πρέ­πει να α­πο­δί­δε­ται στις δι­και­ού­χες συν­τα­ξι­ου­χι­κές ορ­γα­νώ­σεις προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­πτουν με αυ­τά τα χρή­μα­τα τις λει­τουρ­γι­κές τους δα­πά­νες.

 Ο κ. Ιλ­χαν Αχ­μετ ρω­τά τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γό για τους λό­γους της κα­θυ­στέ­ρη­σης α­πό­δο­σης της εν λό­γω ει­σφο­ράς, κα­θώς και το χρό­νο α­πό­δο­σης στο­ν  Σύν­δε­σμο Α­πο­στρά­των Σω­μά­των Α­σφα­λεί­ας Νο­μού Ρο­δό­πης (Η Α­γί­α Ει­ρή­νη), ο ο­ποί­ος πε­ρι­μέ­νει αυ­τά τα χρή­μα­τα σχε­δόν τρία χρόνια.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2