Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2020 17:09

Ορισμός και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων δήμου Ξάνθης, δεύτερου έτους, δημοτικής περιόδου 2019-2023

Γράφτηκε από τον

Ο Δήμαρχος Ξάνθης χοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/08- 06-2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύουν.

4. Την με αριθµό 5578/16-05-2013 Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/Β’/12-06-2013), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-...[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] ...και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), όπως ισχύει.

6. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-08-2019), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α1. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξάνθης, για το δεύτερο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 01-10-2020 έως και τις 31-10-2021, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, τους παρακάτω:

1. Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων

3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

4. Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας

5. Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

6. Απόστολο Ελευθεριάδη του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης

Α2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:

Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.
Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή.
Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.
Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης του Γεωργίου.
Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν.
Α3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2