elbgentr

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2017 09:03

Οι Robo Trainers στις 20 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας

Η Κο­μο­τη­νή να ε­πεν­δύ­σει στους ε­πι­στή­μο­νες του κον­τι­νού μέλ­λον­τός μας!

Το Σάβ­βα­το 18 Μαρ­τί­ου δι­ε­ξή­χθη ο Τε­λι­κός του Πα­νελ­λή­νιου Δι­α­γω­νι­σμού Εκ­παι­δευ­τι­κής Ρομ­πο­τι­κής για μα­θη­τές Δη­μο­τι­κού, Γυ­μνα­σί­ου & Λυ­κεί­ου στην αί­θου­σα Γ. Κα­σι­μά­της στο ΟΑΚΑ, κι ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε έ­τσι ο πο­λύ ό­μορ­φο τα­ξί­δι που ξε­κί­νη­σε τον Ο­κτώ­βριο για ε­κα­τον­τά­δες ο­μά­δες, προ­πο­νη­τές και μα­θη­τές στον κό­σμο της εκ­παι­δευ­τι­κής ρομ­πο­τι­κής!

Η Κο­μο­τη­νή κα­μά­ρω­σε και τα δι­κά της παι­διά α­φού συμ­με­τεί­χαν 2 ο­μά­δες ρομ­πο­τι­κής α­πό το 3ο Δη­μο­τι­κό Σχο­λεί­ο Κο­μο­τη­νή­ς που στον τε­λι­κό δι­α­γω­νι­σμό κα­τέ­λα­βαν την 11η και 12η θέ­ση σε σύ­νο­λο 80 ο­μά­δων.

Την α­να­με­νό­με­νη θε­τι­κή δι­ά­κρι­ση εί­χαν και τα παι­διά του 1ου Γυ­μνα­σί­ου Κο­μο­τη­νή­ς που κα­τέ­λα­βε την 16η θέ­ση σε σύ­νο­λο 200 ο­μά­δων.

Οι Πα­νελ­λή­νιοι Δι­α­γω­νι­σμοί Εκ­παι­δευ­τι­κής Ρομ­πο­τι­κής δι­oρ­γα­νώ­νον­ται α­πό τον WRO Hellas με Στρα­τη­γι­κό Συ­νερ­γά­τη την COSMOTE.

 

Οι Robo Trainers στις 20 κα­λύ­τε­ρες ο­μά­δες της Ελ­λά­δας

Στις εί­κο­σι κα­λύ­τε­ρες ο­μά­δες ρομ­πο­τι­κής βρί­σκε­ται η ο­μά­δα του 1ου Γυ­μνα­σί­ου Κο­μο­τη­νής. H γνω­στή ο­μά­δα Robo Trainers ε­πέ­στρε­ψε­  α­πό τον πα­νελ­λή­νιο δι­α­γω­νι­σμό εκ­παι­δευ­τι­κής ρομ­πο­τι­κής WRO με τις κα­λύ­τε­ρες εν­τυ­πώ­σεις κι έ­χον­τας κα­τα­φέ­ρει να πλα­σα­ρι­στεί στην 16η θέ­ση της πα­νελ­λή­νιας κα­τά­τα­ξης.

«Ή­ταν μια κα­τα­πλη­κτι­κή εμ­πει­ρί­α. Ή­ταν ά­ψο­γη η δι­ορ­γά­νω­ση» δη­λώ­νει η υ­πεύ­θυ­νη κα­θη­γή­τρια Γλυ­κε­ρί­α Φω­τιά­δου προ­σθέ­τον­τας πως στον δι­α­γω­νι­σμό έ­παιρ­ναν μέ­ρος 156 ο­μά­δες στην κα­τη­γο­ρί­α του Γυ­μνα­σί­ου, που εί­χαν προ­κρι­θεί στους πε­ρι­φε­ρεια­κούς δι­α­γω­νι­σμούς. Πή­ρα­με την 16η θέ­ση με 700 πόν­τους, (ό­λοι οι δυ­να­τοί πόν­τοι-ά­ρι­στα) με χρό­νο 42 δευ­τε­ρό­λε­πτα και πρό­γραμ­μα στο ρομ­πότ που μπο­ρεί να γί­νει κα­τα­νο­η­τό και να γρα­φεί α­πό μα­θη­τές Γυ­μνα­σί­ου. Το ρομ­πότ μας έ­κα­νε ό­λα ό­σα το εί­χα­με προ­γραμ­μα­τί­σει να κά­νει». Ό­σον α­φο­ρά τη στά­ση των παι­δι­ών, οι αρ­χά­ριοι RoboTrainers, μα­θη­τές ό­λοι της Α Γυ­μνα­σί­ου, ή­ταν ά­ψο­γοι σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα. «Τους α­ξί­ζουν χί­λια μπρά­βο, σε αυ­τά και τις οι­κο­γέ­νει­ες τους!» α­να­φέ­ρει η κα Φω­τιά­δου.

 

3η θέ­ση α­νά­με­σα σε 98 ο­μά­δες

Εί­χε προ­η­γη­θεί, για τέ­ταρ­τη συ­νε­χή χρο­νιά, η συμ­με­το­χή της ο­μά­δα­ςR­o­b­o­T­r­a­i­n­e­r­s στον πα­νελ­λή­νιο δι­α­γω­νι­σμό ρομ­πο­τι­κής, έ­ρευ­νας και και­νο­το­μί­ας First Lego League  στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ό­που­  για 4η φο­ρά α­πέ­σπα­σε δι­ά­κρι­ση, 3η θέ­ση α­νά­με­σα σε 98 ο­μά­δες, και το δι­καί­ω­μα συμ­με­το­χής σε παγ­κό­σμιο πρω­τά­θλη­μα.

Ε­κτός α­πό την υ­πεύ­θυ­νη κα­θη­γή­τρια, την Γλυ­κε­ρί­α Φω­τιά­δου τη φε­τι­νή προ­σπά­θεια στή­ρι­ξα­ν η Πο­λυ­ζω­ί­δου Σμα­ρώ, η Πα­πα­δη­μη­τρί­ου Ζω­ή και η Δι­ευ­θύν­τρια Δαρ­γι­νί­δου Λε­μο­νιά.

 

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α των δι­ορ­γα­νω­τών:

Συμ­με­τεί­χαν 3.300 μα­θη­τές Δη­μο­τι­κού, Γυ­μνα­σί­ου και Λυ­κεί­ου και 730 σχο­λι­κές ο­μά­δες

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 45 workshops σε ό­λη την χώ­ρα ε­νη­μέ­ρω­σης εκ­παι­δευ­τι­κών – προ­πο­νη­τών

270 σχο­λεί­α ε­ξο­πλί­στη­καν δω­ρε­άν με κιτ εκ­παι­δευ­τι­κής ρομ­πο­τι­κής

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 14 Πε­ρι­φε­ρεια­κοί Δι­α­γω­νι­σμοί στην έ­δρα της κά­θε πε­ρι­φέ­ρειας

Στον Τε­λι­κό συμ­με­τεί­χα­ν  α­πό 280 ο­μά­δες α­πό Δη­μο­τι­κά, Γυ­μνά­σια & Λύ­κεια ό­λης της χώ­ρας, που έ­χουν προ­κρι­θεί α­πό τους κα­τά τό­πους Πε­ρι­φε­ρεια­κούς δι­α­γω­νι­σμούς.

Στη Ατ­τι­κή έ­χου­ν  δι­ε­ξα­χθεί πλέ­ον των 10 εκ­παι­δευ­τι­κών η­με­ρί­δων, πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται σε­μι­νά­ρια για εκ­παι­δευ­τι­κούς κά­θε Τρί­τη και Πα­ρα­σκευ­ή και κά­θε Δευ­τέ­ρα webinars στα ο­ποί­α δι­δά­σκει ο κ. Τσα­τσα­ρώ­νης, κα­θη­γη­τής πλη­ρο­φο­ρι­κής. Η συμ­με­το­χή στα σε­μι­νά­ρια και στα webinars εί­ναι δω­ρε­άν.

Οι ε­πι­στή­μο­νες του κον­τι­νού μέλ­λον­τός μας κυ­κλο­φο­ρούν α­νά­με­σά μας, ας τους βο­η­θή­σου­με, ας τους ε­νι­σχύ­σου­με… Εί­ναι το μέλ­λον μας !

Πη­γή : ΕΡΤ-Κο­μο­τη­νή – ΜΝ, ΝΑ - komotinipress

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2