Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

ioannis papadopoulos

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 05 Σεπτέμβριος 2017 10:31

Θύμωσαν οι ξεχασιάρηδες

Θύ­μω­σαν οι ξε­χα­σι­ά­ρη­δες

Την ξέ­χα­σαν την ε­πέ­τει­ο ί­δρυ­σης του Πα­ΣοΚ οι πα­λαι­ο­πα­σό­κοι αλ­λά μό­λις εί­δαν ό­τι ο Τσί­πρας θυ­μή­θη­κε την 3η Σε­πτέμ­βρη και τον Αν­δρέ­α Πα­παν­δρέ­ου, έ­σπευ­σαν να τον κα­κο­λο­γή­σουν λες και ο Πα­παν­δρέ­ου τους ά­φη­σε ι­δε­ο­λο­γι­κούς κλη­ρο­νό­μους. Αλ­λά και ο πρω­θυ­πουρ­γός, με­γά­λη μάρ­κα.­.. να ε­ξυ­μνεί τον Πα­παν­δρέ­ου κλεί­νον­τας το μά­τι στους πρώ­ην ψη­φο­φό­ρους του Πα­ΣοΚ, οι ο­ποί­οι τον έ­φε­ραν στην ε­ξου­σί­α και για­τί ό­χι θα τον δι­α­τη­ρή­σουν. Αλ­λά, για­τί εί­δους πά­πλω­μα ή­ταν ο καυ­γάς;

Για το τέ­λος της βι­ο­μη­χα­νί­ας; 

Λοι­πόν, να λέ­με και α­λή­θει­ες, μή­πως και βά­λου­με μυα­λό. Τι έ­γι­νε με την ελ­λη­νι­κή βι­ο­μη­χα­νί­α, ελ­λη­νι­κό­τη­τας και ξέ­νες ε­πι­χει­ρή­σεις ε­πί κυ­βερ­νή­σε­ων Αν­δρέ­α; Άλ­λες έ­κλει­σαν άλ­λες που­λή­θη­καν σε πο­λυ­ε­θνι­κές και άλ­λες έ­φυ­γαν α­πό την χώ­ρα. Ο βι­ο­μη­χα­νι­κός ι­στός σχε­δόν δι­α­λύ­θη­κε, αν και για να πού­με και μια α­κό­μη α­λή­θεια, οι πέν­τε - ε­πτά οι­κο­γέ­νει­ες που έ­τρε­χαν μέ­χρι τό­τε την χώ­ρα, συ­νέ­χι­σαν να την τρέ­χουν σαν να μην εί­χα­με πο­λι­τι­κή αλ­λα­γή.

Ό­λα των ξέ­νων και ει­σα­γό­με­να

Έ­τσι, με τις κυ­βερ­νή­σεις Πα­ΣοΚ, τα πα­ρα­γό­με­να στην Ελ­λά­δα προ­ϊ­όν­τα προ­έρ­χον­ταν α­πό πο­λυ­ε­θνι­κές και ό­σα δεν τα πα­ρά­γα­με, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα δη­λα­δή, τα ει­σά­γα­με. άλ­λω­στε λε­φτά υ­πήρ­χαν. Μό­νο που τα λε­φτά πή­γαι­ναν στις γνω­στές οι­κο­γέ­νει­ες και στις πο­λυ­ε­θνι­κές. Α­πό ε­κεί που πα­ρά­γα­με και λε­ω­φο­ρεί­α, τώ­ρα τα 50 και πα­ρα­πά­νω ΚΤΕΛ έ­χουν λε­ω­φο­ρεί­α α­πό Τουρ­κί­α. Και η ε­ται­ρεί­α ε­λα­στι­κών α­πό την Πά­τρα, με­τα­κό­μι­σε και αυ­τή. Α να μη ξε­χνά­με και πο­λυ­κα­τα­στή­μα­τα που κά­η­καν, τυ­χαί­ως βε­βαί­ως, α­νοί­γον­τας τον δρό­μο στις πο­λυ­ε­θνι­κές α­λυ­σί­δες (πριν το 1981).

Χρή­μα­τα ό­μως εί­χα­με.­..

Πράγ­μα­τι, χρή­μα­τα εί­χα­με. Α­πό δα­νει­κά, α­πό τα κοι­νο­τι­κά πα­κέ­τα αλ­λά και α­πό τις τρά­πε­ζες που δα­νει­ζό­ταν φτη­νά και έ­φτα­σαν να που­λούν μέ­χρι και δι­α­κο­πο­δά­νεια. Δεν εί­χε ά­δι­κο ο Πάγ­κα­λος που εί­πε ό­τι μα­ζί τα φά­γα­με.­.. Άλ­λος πο­λύ, άλ­λος λι­γό­τε­ρο.­.. Ό­μως ο ί­διος και η κυ­βερ­νή­σεις στις ο­ποί­ες με­τεί­χε τι έ­κα­ναν για να πα­ρά­γει η χώ­ρα και ό­χι α­πλώς να κα­τα­να­λώ­νουν με ξέ­να λε­φτά οι πο­λί­τες της;

Τι δεν κα­τα­λά­βαι­ναν; 

Ε­πι­πλέ­ον, αυ­τές οι κυ­βερ­νή­σεις του Πα­παν­δρέ­ου, δεν κα­τα­λά­βαι­ναν ό­τι δεν γι­νό­ταν ζευ­γά­ρι δη­μο­σί­ων υ­παλ­λή­λων να μπο­ρούν αν α­γο­ρά­σουν τα Χρι­στού­γεν­να και­νού­ριο αυ­το­κί­νη­το μό­νο με μι­σθούς και δώ­ρα; Δεν έ­βλε­παν ό­τι το κό­στος των έρ­γων που πλη­ρω­νό­ταν με κοι­νο­τι­κά χρή­μα­τα πολ­λα­πλα­σι­ά­στη­κε; Δεν έ­βλε­παν τις άρ­πες και τις βού­τες στο πα­νελ­λή­νιο;  Βλά­κες, α­νί­κα­νοι, συ­νερ­γοί, κά­τι άλ­λο, ή μή­πως α­πλώς τους βό­λευ­ε η κα­τά­στα­ση; Και σή­με­ρα, ό­σοι σκί­ζουν τα ρού­χα τους για ε­κεί­νες τις κυ­βερ­νή­σεις, τι α­κρι­βώς εκ­θειά­ζουν;

κλέψιμο

Ό­σο ο Κυ­ριά­κος εί­ναι αρ­χη­γός.­..

Εν­τω­με­τα­ξύ και ε­πει­δή πολ­λά λέ­γον­ται για την πα­ρά­τα­ξη του πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μέ­τιου, ό­σο ο Μη­τσο­τά­κης εί­ναι αρ­χη­γός στη ΝΔ, ο πε­ρι­φε­ρειά­ρχης εί­ναι α­κλό­νη­τος και πο­λύ δύ­σκο­λα να υ­πο­νο­μευ­τεί εκ των έ­σω. Αν χά­σει ο Κυ­ριά­κος τις ε­κλο­γές, σί­γου­ρα στην Πε­ρι­φε­ρεια­κή Α­να­γέν­νη­ση θα εμ­φα­νι­στούν δι­α­λυ­τι­κές τά­σεις. Αν ό­μως νι­κή­σει, ο Μέ­τιος πρώ­τον θα βά­λει στους ό­ποι­ους δι­α­φω­νούν­τες τα δυ­ο πό­δια σε έ­να πα­πού­τσι και δεύ­τε­ρον θα εί­ναι το φα­βο­ρί στις πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές.

Με δι­α­κο­σά­ρια στα δι­ό­δια

Έ­νας τρό­πος υ­πάρ­χει να μη δου­λέ­ψουν τα δι­ό­δια στη Μέ­στη. Δι­α­κό­σιοι ο­δη­γοί, να ε­φο­δια­στούν με έ­να δι­α­κο­σά­ευ­ρο ο κα­θέ­νας και ό­λοι μα­ζί να φτά­σουν στα δι­ό­δια να πλη­ρώ­σουν. Που να βρε­θούν τα ρέ­στα για 200 χαρ­το­νο­μί­σμα­τα των 200 ευ­ρώ. Το πρό­βλη­μα ό­μως εί­ναι, που θα βρε­θούν 200 να έ­χουν στην κα­το­χή τους χαρ­το­νό­μι­σμα των 200 ευ­ρώ. Ε­δώ και για πε­νην­τά­ρι­κο, δυ­σκο­λευ­ό­μα­στε οι πε­ρισ­σό­τε­ροι, ά­σε που ξε­χά­σα­με πως εί­ναι το κα­το­στά­ρι­κο.­..

Θα δι­και­ω­θεί ο σε­να­ρι­ο­γρά­φος

Σι­δη­ρο­δρο­μι­κή σύν­δε­ση Κα­βά­λας-Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης-Μπουρ­γκάς.­.. Άν­τε να γί­νει για να δι­και­ω­θεί και ο α­πί­θα­νος σε­να­ρι­ο­γρά­φος σή­ριαλ προ δε­κα­ε­τι­ών που έ­βα­λε την πρω­τα­γω­νί­στρια να πη­γαί­νει α­πό Α­θή­να στην Κα­βά­λα με το τρέ­νο. Για να κα­τα­λά­βου­με ό­μως, ε­δώ βρέ­χει και κλεί­νει η κυ­κλο­φο­ρί­α του τρέ­νου, φου­σκώ­νει ο Έ­βρος και στο Πύ­θιο πλημ­μυ­ρί­ζει η γραμ­μή, ε­νώ μην ξε­χνά­με ό­τι για έ­να χρό­νο δεν πέ­ρα­σε τρέ­νο α­πό την ΑΜ-Θ. Ας δι­ορ­θώ­σου­με πρώ­τα αυ­τά.­.. Ε­πι­πλέ­ον, σή­με­ρα δεν έ­χει τρέ­νο που να περ­νά­ει α­πό την Ελ­λά­δα στην Βουλ­γα­ρί­α και να πη­γαί­νει και στο Μπουρ­γκάς;

Να ψά­χνουν και τα στο­μά­χια; 

Δεν θα εί­ναι μό­νο βεν­ζι­νά­δι­κο το κα­τά­στη­μα που θα α­νοί­ξει στην Βουλ­γα­ρί­α λί­γο με­τά τα σύ­νο­ρα και πο­λύ πριν το Κίρ­κο­βο. Θα έ­χει και μπαρ και ε­στι­α­τό­ριο, πο­λύ δε πι­θα­νόν να έ­χει και μι­νι­μάρ­κετ. Ο­πό­τε, αν εί­ναι να αυ­ξη­θούν οι έ­λεγ­χοι στα σύ­νο­ρα, να ψά­χνουν και τα στο­μά­χια των ε­πι­βαι­νόν­των αν έ­φα­γαν ή ή­πιαν κα­φέ στη Βουλ­γα­ρί­α.

 

τελωνείο 

Α­πό ι­δε­ο­λο­γί­α το κά­νουν

Έ­χεις θέ­ση στην Πε­ρι­φέ­ρεια, εί­σαι με τον Μέ­τιο, δεν έ­χεις, εί­σαι ε­ναν­τί­ον του, α­φού αυ­τός σε α­πο­μά­κρυ­νε. Το πα­ρά­δο­ξο εί­ναι για κά­ποι­ους που πρω­το­στά­τη­σαν στην ε­κλο­γή Μέ­τιου, πε­ρί­πτω­ση συμ­βού­λου α­πό τον Έ­βρο που ά­φη­σε τον Πέ­τρο­βιτς και πή­γε με τον Μέ­τιο και τώ­ρα εί­ναι ε­κτός.­.. Πάν­τως, λό­γω του πο­λι­τι­κού βε­λη­νε­κούς των δι­α­φω­νούν­των, το βέ­βαι­ο εί­ναι ό­τι α­πό έ­ξω κι­νούν­ται τα νή­μα­τα. Α­πό ι­δε­ο­λο­γι­κά αίτια φυσικά.... Δεν είναι δα και στο ίδιο κόμμα... 

ποπολαρος

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Υπάρχουν και άλλοι καστανάδες.... Μας βγάζουν γλώσσα »

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2