Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

ezgif 2 a2d6ac93b362

ioannis papadopoulos

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Κυριακή, 26 Αύγουστος 2018 09:03

Δώσαμε …δώσαμε…

Δώ­σα­με …δώ­σα­με…

Σε λί­γο αυ­τή η κυ­βέρ­νη­ση θα της χτυ­πούν την πόρ­τα και θα λέ­ει, δώ­σα­με … δώ­σα­με… Έ­δω­σε το ό­νο­μα Μα­κε­δο­νί­α, έ­δω­σε τους Μου­φτή­δες, θα ε­κλέ­γον­ται λέ­ει ό­πως που­θε­νά αλ­λού στον κό­σμο, γε­νι­κά δί­νει συ­νε­χώς και ας πα­ρα­σταί­νει τον κό­κο­ρα της δι­πλω­μα­τί­ας και της πο­λι­τι­κής.

Μή­πως να πά­με σε συλ­λα­λη­τή­ριο;

Για­τί, για να γυ­ρί­σουν πί­σω οι δύ­ο, για τους ο­ποί­ους α­κό­μη δεν μά­θα­με τι έ­γι­νε, συν­τα­ξι­ο­δο­τή­σα­με τους Μου­φτή­δες της Θρά­κης και τώ­ρα θα ε­κλέ­γον­ται, αν και α­κό­μη δεν μας εί­παν με ποι­ο τρό­πο και ποι­οι θα τους ε­κλέ­γουν. Και άν­τε να σου βγει έ­νας θρη­σκευ­τι­κο­πο­λι­τι­κός η­γέ­της υ­πο­χεί­ριο του προ­σω­ρι­νού έ­νοι­κου του γκέ­το της Ι­ώ­νων και να τρέ­χου­με και να μην προ­λα­βαί­νου­με… Τώ­ρα που τα λέ­με, μή­πως να αρ­χί­σου­με να ορ­γα­νώ­νου­με συλ­λα­λη­τή­ρια για την α­πί­θα­νη μει­ο­νο­τι­κή πο­λι­τι­κή της α­ρι­στε­ρής (μπαί­νον­τας ή βγαί­νον­τας;) κυ­βέρ­νη­σης;

Αν εί­χαν χι­ού­μορ…

Πάν­τως, αν εί­χαν χι­ού­μορ, δι­ά­θε­ση και λί­γο α­πό κό­τσια, την με­γα­λύ­τε­ρη πλά­κα θα μπο­ρού­σαν να την κά­νουν οι συμ­πο­λί­τες μας μου­σουλ­μά­νοι στο θρή­σκευ­μα, με δι­α­μαρ­τυ­ρί­ες προς την κυ­βέρ­νη­ση για την κα­θαί­ρε­ση, ου­σι­α­στι­κά, των Μου­φτή­δων. Να δι­α­μαρ­τυ­ρη­θούν και οι βου­λευ­τές μας για την ά­δι­κη με­τα­χεί­ρι­ση προς τον Σο­φο­λο­γι­ό­τα­το Μέ­τσο Τσε­μα­λή. Ο ο­ποί­ος, πραγ­μα­τι­κά άν­θρω­πος του θε­ού εί­ναι. Αλ­λά η κυ­βέρ­νη­ση δεν έ­χει τον θε­ό της… και οι δι­κοί μας ε­δώ, έ­χουν προ­ξε­νεί­ο…

Και έ­να δρο­μά­κι στο Ρο­δί­τη

Αν ο δή­μαρ­χος α­σφαλ­το­στρώ­σει την Σι­σμά­νο­γλου και έ­να δρο­μά­κι στο Ρο­δί­τη, πλη­ρο­φο­ρί­ες στο inbox, δύ­ο ψη­φο­δέλ­τια της πα­ρά­τα­ξης του θα βά­λει στο φα­κε­λά­κι και θα το ρί­ξει στην κάλ­πη ο Πο­πο­λά­ρος. Εί­πα­με Πο­πο­λά­ρος, αλ­λά τα ρου­σφέ­τια δεν εί­ναι και για τον λα­ό;

 

popolaros3 petrovits 30 08 2018

Η σει­ρά της Ξάν­θης πέ­ρα­σε… 

Εν­τω­με­τα­ξύ, α­κού­με και δι­α­βά­ζου­με ό­τι πα­ρα­παί­ει η πα­ρά­τα­ξη Μέ­τιου. Σω­στό, ω­στό­σο ε­πί­σης σω­στό ό­τι ο Μη­τσο­τά­κης τον στη­ρί­ζει α­να­φαν­δόν και δεύ­τε­ρη υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα α­πό τη ΝΔ εί­ναι α­πί­θα­νο να συμ­βεί. Αν ό­μως ο Μη­τσο­τά­κης πει­στεί ό­τι με Μέ­τιο δύ­σκο­λα κερ­δί­ζει τις πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές και πως αυ­τό θα έ­χει αν­τί­κτυ­πο και στις ε­θνι­κές, τό­τε εν μί­α νυ­κτί θα τον εγ­κα­τα­λεί­ψει. Και ποι­ος θα η­γη­θεί; Μό­νο Ξάν­θη και Έ­βρος δί­νουν πε­ρι­φε­ρειά­ρχη και η σει­ρά της Ξάν­θης πέ­ρα­σε… και της Κο­μο­τη­νής μάλ­λον προ­σπέ­ρα­σε… Ο­πό­τε, λέ­τε να έρ­θει η ώ­ρα του Πέ­τρο­βιτς;

Μπά­λα, μο­χί­το και τσί­που­ρα

Να συ­νε­χί­σου­με με τον πε­ρι­φε­ρειά­ρχη μας που τον έ­χου­με κο­ρώ­να στο κε­φά­λι μας. Άλ­λοι λέ­νε πως έ­χα­σε την μπά­λα, άλ­λοι τον εγ­κα­λούν για μο­χί­το και τσί­που­ρα και άλ­λοι υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι θα φτά­σει να μην έ­χει η πα­ρά­τα­ξη του πε­ρι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο. Συ­γνώ­μη, ό­λοι αυ­τοί ή του­λά­χι­στον οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό αυ­τούς, δεν γνώ­ρι­ζαν ό­τι την υ­πο­γρα­φή μας και το …άλ­λο δεν το βά­ζου­με ό­που να εί­ναι; Ό­ταν τον ψή­φι­ζαν…

Το δί­νεις, αν το έ­χεις

Ω­στό­σο, για να μη πα­ρε­ξη­γη­θού­με, δεν πή­ρα­με τους δυ­ο και δώ­σα­με την Θρά­κη. Για να δώ­σεις κά­τι πρέ­πει πρώ­τα να το έ­χεις… Πάν­τως δώ­σα­με κά­τι που μπο­ρεί να δη­μι­ουρ­γή­σεις συν­θή­κες α­πο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης και αυ­τό εί­ναι πο­λύ ά­σχη­μο. Άλ­λω­στε, αν­τι­βαί­νει την μέ­χρι τώ­ρα δι­πλω­μα­τι­κή στά­ση της χώ­ρας εκ μέ­ρους ό­λων των προ­η­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων και αυ­τό λέ­ει πολ­λά.

Μια ι­στο­σε­λί­δα και έ­νας α­ριθ­μός

Και ήρ­θε η ώ­ρα να κά­νου­με και ε­μείς έ­να κου­ίζ, με α­να­φο­ρά στην οι­κο­νο­μί­α. Πως γί­νε­ται και τα δυ­ο ποι­ο πο­λυ­δι­α­φη­μι­σμέ­να προ­ϊ­όν­τα, πά­ρα και α­πό τις πιο δυ­να­τές οι­κο­νο­μι­κά ε­ται­ρεί­ες, να εί­ναι μια ι­στο­σε­λί­δα που δεν κά­νει τί­πο­τα και έ­νας τη­λε­φω­νι­κός α­ριθ­μός; Πως για… Αν έ­τσι εί­ναι η ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, για­τί δεν στή­νου­με χί­λι­ες ι­στο­σε­λί­δες και χί­λιους α­ριθ­μούς να μας βά­λουν και στους G8; Ποι­α η δι­α­φη­μι­στι­κή τους δα­πά­νη, ποι­α τα έ­σο­δα τους, ποι­α τα έ­ξο­δα και τα κέρ­δη τους. Ό­ποι­ος α­παν­τή­σει σω­στά κερ­δί­ζει κέ­ρα­σμα μια βερ­γι­νού­λα στο πάρ­κο. Και θα γνω­ρί­σει και τον Πο­πο­λά­ρο, αυ­τό που το βά­ζε­τε…

popolaros1 apodixi 30 08 2018

 

Apodixi please 

Έ­τσι ο­νο­μά­ζε­ται καμ­πά­νια της ΑΑΔΕ στο ε­ξω­τε­ρι­κό ώ­στε να μα­θαί­νουν οι του­ρί­στες να ζη­τούν α­πό­δει­ξη αλ­λά και να ξε­χω­ρί­ζουν την α­πό­δει­ξη α­πό το δελ­τί­ο πα­ραγ­γε­λί­ας. Φυ­σι­κά, έ­σπευ­σε να αν­τι­δρά­σει ο κλά­δος των ε­στι­α­τό­ρων, για­τί σε αυ­τούς βα­σί­ζε­ται η καμ­πά­νια. Κου­λου­βά­χα­τα με λί­γα λό­για για το κρά­τος της πλά­κας που α­πό την μια ψά­χνει έ­σο­δα να φο­ρο­λο­γή­σει και α­πό την άλ­λη δί­νει ε­πι­δό­μα­τα και άλ­λες πα­ρο­χές, σε ό­σους δεν δη­λώ­νουν ει­σο­δή­μα­τα τα ο­ποί­α μπο­ρεί να έ­χουν αλ­λά να εί­ναι μαύ­ρα. Karagkiozilikia pragmata…

Κα­λά ξεμ­περ­δέ­μα­τα

Δύ­σκο­λα τα πράγ­μα­τα για το καρ­ντά­σι μας τον Ερ­ντο­γάν που τα έ­βα­λε με τον Τραμπ. Ε­πί­σης, με­γά­λη πλά­κα στο ίν­τερ­νετ οι δι­ά­φο­ροι τούρ­κοι που σπά­νε iphone και κα­τα­στρέ­φουν άλ­λα προ­ϊ­όν­τα, για να δεί­ξουν ό­τι α­πο­στρέ­φον­ται ό­τι α­πο­στρέ­φον­ται ό­τι την οι­κο­νο­μί­α των ΗΠΑ. Ε­μείς πάν­τως τους στη­ρί­ζου­με τους γεί­το­νες βλέ­πον­τας τα τούρ­κι­κα σή­ριαλ που έ­χουν κα­τα­κλύ­σει την ελ­λη­νι­κή τη­λε­ό­ρα­ση. Α­πό την άλ­λη, φω­νά­ζα­με για εμ­πάρ­γκο στα τα­ξί­δια στην Τουρ­κί­α ό­σο κρα­τούν­ταν ό­μη­ροι οι δυ­ο στρα­τι­ω­τι­κοί.

 

popolaros2 pagkakia 30 08 2018 

 

Για μα­λω­μέ­νους ή συ­νω­μό­τες… 

Παγ­κά­κια δι­πλής ό­ψε­ως μπαί­νουν στους πε­ζό­δρο­μους της Κο­μο­τη­νής. Παγ­κά­κια για να κά­θον­ται μα­λω­μέ­να με­τα­ξύ τους ζευ­γά­ρια και να μην βλέ­πει ο έ­νας τον άλ­λο, ή για «συ­νω­μό­τες» της πο­λι­τι­κής, τώ­ρα που πλη­σιά­ζουν οι ε­κλο­γές, να συ­ναν­τών­ται και να μι­λούν χω­ρίς να τους κα­τη­γο­ρή­σει κα­νείς ό­τι βρέ­θη­καν και τα εί­παν…

ποπολαρος

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2