Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

ezgif 2 a2d6ac93b362

ioannis papadopoulos

gazon

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Κυριακή, 28 Οκτώβριος 2018 08:25

Ελπίζει μόνο ο Πέτροβιτς

Ελ­πί­ζει μό­νο ο Πέ­τρο­βιτς

Η α­λή­θεια εί­ναι πως μας γκά­στρω­σε η ΝΔ με την α­πό­φα­ση της για την ΑΜ-Θ ό­σον α­φο­ρά στον υ­πο­ψή­φιο πε­ρι­φε­ρειά­ρχη. Φα­βο­ρί εί­ναι πάν­τα ο Μέ­τιος, αλ­λά με το να αρ­γεί η α­πό­φα­ση, οι μνη­στή­ρες α­να­θάρ­ρη­σαν και ελ­πί­ζουν να πά­ρουν το πο­λυ­πό­θη­το χρί­σμα. Και ε­πει­δή, δύ­σκο­λο να νι­κή­σει υ­πο­ψή­φιος α­πό την Κα­βά­λα, ε­νώ α­πό την Ξάν­θη εί­χα­με τον α­εί­μνη­στο Παυ­λί­δη, μέ­νει ο Έ­βρος και ο Πέ­τρο­βιτς. Πο­λι­τι­κός και δη­μο­σι­ο­γρά­φος ο Πέ­τρο­βιτς εί­ναι μα­νού­λα στη δι­α­χεί­ρι­ση πα­ρό­μοι­ων κα­τα­στά­σε­ων και πα­ράλ­λη­λα, θα ε­νώ­σει την πα­ρά­τα­ξη. Αν αυ­τό συμ­βεί, θα ση­μά­νει α­πό την μια το τέ­λος της πο­λι­τι­κής κα­ρι­έ­ρας του Μέ­τιου, αν και σί­γου­ρα ο Μη­τσο­τά­κης κά­που θα τον βά­λει με­τε­κλο­γι­κά, σε πε­ρί­πτω­ση ε­κλο­γι­κής νί­κης, και θα α­νοί­ξει ο δρό­μος για μια εύ­κο­λη ε­πι­κρά­τη­ση Πέ­τρο­βιτς. (το κείμενο γράφηκε πριν από την απόφαση Μητσοτάκη για στήριξη Μέτιου..!)

 

Με α­δύ­να­μους αν­τι­πά­λους

Και για­τί θα νι­κή­σει ο Πέ­τρο­βιτς; Για­τί, πρώ­τον η ΝΔ πά­ει για νί­κη στις ε­θνι­κές ε­κλο­γές, ο Μη­τσο­τά­κης έ­χει κα­λό ό­νο­μα στη μει­ο­νό­τη­τα και τέ­λος, ο Έ­βρος θα τον ψη­φί­σει μα­ζι­κά και ό­πως εί­ναι με­γά­λος νο­μός... Δεύ­τε­ρον, οι αν­τί­πα­λοι του φαν­τά­ζουν α­δύ­να­μοι. Σι­μι­τσής α­πό το ΚΙΝΑΛ και πι­θα­νόν Κα­τσι­μί­γας με Σύ­ρι­ζα, δεν μπο­ρούν να ελ­πί­ζουν σε πολ­λά πράγ­μα­τα.

 

Θα χτυ­πά το κε­φά­λι του

Πάν­τως αν τε­λι­κά το χρί­σμα πά­ει στον Πέ­τρο­βιτς, ο Μέ­τιος μάλ­λον θα πρέ­πει να α­να­λο­γι­στεί για το πό­σο αλ­λο­πρό­σαλ­λα πο­λι­τεύ­τη­κε χά­νον­τας μέ­σα α­πό τα χέ­ρια του, την πα­ρά­τα­ξη στην αρ­χή και την θέ­ση τε­λι­κά. Δεν γνω­ρί­ζου­με ποι­ους ά­κου­γε, ποι­ους εμ­πι­στευ­ό­ταν, αλ­λά σί­γου­ρα θα χτυ­πά το κε­φά­λι του στον τοί­χο για τις ε­πι­λο­γές του.

 

"Στη­ρίξ­τε Γρα­βά­νη"...

Στον Δή­μο Κο­μο­τη­νής τώ­ρα, ο Γκα­ρά­νης δή­μαρ­χος, μοιά­ζει με πα­ρά­στα­ση ε­πι­θε­ώ­ρη­σης... Εί­ναι μια α­δύ­να­μη υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα, ό­πως και να την δει κα­νείς. Αυ­τό δί­νει την ευ­και­ρί­α στη ΝΔ να ελ­πί­ζει ό­τι πι­θα­νό­τα­τα με Γρα­βά­νη να ε­πα­να­λά­βει την ε­πι­τυ­χί­α που εί­χε στο Ε­παγ­γελ­μα­τι­κό και Βι­ο­τε­χνι­κό Ε­πι­μελ­λη­τή­ριο. Και τού­το δι­ό­τι, σε ό­λους τους νε­ο­δη­μο­κρά­τες το μή­νυ­μα εί­ναι, στη­ρίξ­τε Γρα­βά­νη και παίρ­νου­με τον Δή­μο. Σε αυ­τή την λο­γι­κή, α­να­μέ­νε­τε α­πο­δυ­νά­μω­ση της πα­ρά­τα­ξης "Κοι­νω­νί­α Πο­λι­τών" λό­γω μα­ζι­κής φυ­γής νε­ο­δη­μο­κρα­τών, ε­νώ και πά­λι ο Μη­τσο­τά­κης, λό­γω ο­νό­μα­τος, θα φέ­ρει μου­σουλ­μά­νους οι ο­ποί­οι για πολ­λά χρό­νια ού­τε να μυ­ρί­σουν τη ΝΔ δεν ή­θε­λαν.

popolaros1 dimos 25 10 18

 

Α­πί­θα­νοι και ε­πι­κίν­δυ­νοι

Οι α­πί­θα­νοι του Σύ­ρι­ζα, της κυ­βέρ­νη­σης, μό­νο που δεν δη­μο­σι­ο­ποί­η­σαν που τα δί­νουν τα μυ­στι­κά κον­δύ­λια και με­τά έ­βγαι­ναν και έ­λε­γαν ό­τι δεν πρέ­πει να τα συ­ζη­τά­με αυ­τά τα πράγ­μα­τα. Και άν­τε στην υ­πό­λοι­πη Ελ­λά­δα, ά­κου­γαν και δεν κα­τα­λά­βαι­ναν και πολ­λά, ε­μείς ε­δώ α­κού­γα­με και γε­λά­γα­με με το αυ­τογ­κόλ της κυ­βέρ­νη­σης.

 

Πο­λύ σκλη­ρός για να πε­θαί­νει

Α­πί­θα­νοι και ε­πι­κίν­δυ­νοι, ε­νώ ο Κα­μέ­νος α­πο­δεί­χθη­κε ό­τι εί­ναι πο­λύ σκλη­ρό κα­ρύ­δι και τους παί­ζει ό­πως θέ­λει. Και εί­ναι πι­θα­νό τα μυ­στι­κά κον­δύ­λια που έ­δι­ω­ξαν τον Κο­τζιά α­πό το ΥΠΕΞ, κα­θώς πε­ραι­τέ­ρω α­πο­κα­λύ­ψεις θα έ­βλα­πταν την χώ­ρα και ό­χι μό­νο αυ­τήν.

 

Και για τον Σταυ­ρό θα βου­τή­ξουν

Και να κλεί­σου­με τα πε­ρί κεν­τρι­κής πο­λι­τι­κής σκη­νής με μια ε­κτί­μη­ση. Η συμ­φω­νί­α των Πρε­σπών προ­βάλ­λει ως η με­γα­λύ­τε­ρε πο­λι­τι­κή κί­νη­ση του Σύ­ρι­ζα, ως του με­γά­λου κυ­βερ­νη­τι­κού ε­ταί­ρου. Μια πο­λι­τι­κή στή­ρι­ξης του δι­ε­θνούς κα­πι­τα­λι­σμού και ιμ­πε­ρι­α­λι­σμού. Και ό­λα αυ­τά α­πό δή­θεν α­ρι­στε­ρούς... Πως κοι­μούν­ται αυ­τοί τα βρά­δια... Ε κα­λά, με 5-6 χι­λιά­δες μι­σθό, ί­σως και πε­ρισ­σό­τε­ρα, και για τον Σταυ­ρό θα βου­τή­ξουν στα Θε­ο­φά­νεια.

 

Μας έ­φα­γε η πο­λι­τι­κή ορ­θό­τη­τα

Έ­χουν χά­σει το νό­η­μα τους οι ει­δή­σεις και οι λέ­ξεις. Προ­σέξ­τε τί­τλο... "Σκά­φος με 36 αλ­λο­δα­πούς στο λι­μά­νι της Μά­κρης. Δεν εί­χαν μα­ζί τους τα­ξι­δι­ω­τι­κά έγ­γρα­φα". Δη­λα­δή, λα­θρο­με­τα­νά­στες α­πο­βι­βά­στη­καν στη Μά­κρη. Για­τί αν εί­χα έγ­γρα­φα τα­ξι­δι­ω­τι­κά, σε λι­μα­νά­κι του Έ­βρου θα πή­γαι­ναν; Ό­χι βέ­βαι­α, με α­ε­ρο­πλά­νο θα έ­φθα­ναν στην Ελ­λά­δα, στην Α­θή­να, άν­τε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Και ό­λα αυ­τά, για να εί­μα­στε πο­λι­τι­κά ορ­θοί και να ξε­χά­σου­με τα ελ­λη­νι­κά. Άλ­λω­στε, ο κου­φός τώ­ρα λέ­γε­ται ά­το­μο με προ­βλή­μα­τα α­κο­ής και ο τυ­φλός, ά­το­μο με προ­βλή­μα­τα ό­ρα­σης.

 

Στο δρό­μο που χά­ρα­ξε ο Λά­ζα­ρος

Για το mega τα εί­πα­με, κλεί­νει και α­νοί­γει το ...νέ­ο mega, το ...open. Και οι "νε­κροί" θα α­να­στη­θούν, στο δρό­μο που χά­ρα­ξε ο Λά­ζα­ρος για να υ­πη­ρε­τη­θεί το σύ­στη­μα, γε­νι­κό­τε­ρα η ε­παρ­χί­α των Α­θη­νών.

popolaros3 lazaros tripa arxaio 25 10 18

 

Τι εν­νο­εί ο ποι­η­τής...

Νί­κος Παπ­πάς: Η ΕΡΤ «έ­πια­σε» τους 1.000.000 τη­λε­θε­α­τές. Προ­φα­νώς θα εν­νο­εί τον τε­λι­κό του παγ­κό­σμιου κυ­πέ­λου πο­δο­σφαί­ρου, άν­τε και τους α­γώ­νες του Πα­να­θη­να­ϊ­κού, τώ­ρα που αν­θί­ζει ξα­νά το τρι­φύλ­λι.

 

Ί­σως ζε­στα­θεί το κο­κα­λά­κι μας

Εν­τω­με­τα­ξύ μας ευ­νο­εί ο και­ρός για να κα­θυ­στε­ρή­σουν, οι τυ­χε­ροί, την α­γο­ρά πε­τρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης. Σε μια βδο­μά­δα δι­ε­θνής τι­μή του έ­πε­σε πά­νω α­πό 8 δο­λά­ρια το βα­ρέ­λι. Αν α­πο­κλι­μα­κω­θεί και άλ­λο, ί­σως ζε­στα­θεί το κο­κα­λά­κι μας φέ­τος.

 

Εί­ναι πολ­λά τα λε­φτά...

"Δεν με­τα­νι­ώ­νω για την ψή­φο μου ώ­στε να ξε­κι­νή­σει η συν­ταγ­μα­τι­κή α­να­θε­ώ­ρη­ση" δή­λω­σε στο πρα­κτο­ρεί­ο ει­δή­σε­ων makfax, η Νό­λα Ι­σμα­ϊ­λόφ­σκα Στά­ρο­βα, μί­α α­πό τους "αν­τάρ­τες" του VMRO-DPMNΕ. Εμ, με ό­σα λέ­γον­ται και γρά­φον­ται... και άλ­λω­στε κα­νείς δεν με­τά­νι­ω­σε α­παν­τα­χού στον κό­σμο παίρ­νον­τας α­νά­λο­γες α­πο­φά­σεις. Άλ­λω­στε, γέ­μι­σε τις τσέ­πες του και στην τε­λι­κή, αυ­τό με­τρά­ει...

ποπολαρος

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2