Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 08:38

Παύλος Δαμιανίδης : «…δέσμευση να αγωνιστώ και να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην ενίσχυση και προώθηση των θέσεων μας, ώστε να δοθεί μια ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση στη συντήρηση και στον λαϊκισμό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα»

"Με ι­δι­αί­τε­ρη χα­ρά, α­πο­δέ­χτη­κα την ε­ξαι­ρε­τι­κά τι­μη­τι­κή πρό­τα­ση της Προ­έ­δρου του ΚΙ­ΝΑΛ Φώ­φης Γεν­νη­μα­τά να εί­μαι υ­πο­ψή­φιος για το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, στο ψη­φο­δέλ­τιο του Κι­νή­μα­τος Αλ­λα­γής, στις Ευ­ρω­ε­κλο­γές της 26ης Μα­ΐ­ου.

Οι Ευ­ρω­πα­ϊ­κές ε­κλο­γές κρί­νουν ση­μαν­τι­κά θέ­μα­τα της ζω­ής και της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας μας.

Το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό οι­κο­δό­μη­μα, ό­πως το ο­ρα­μα­τι­στή­κα­με βρί­σκε­ται σε κρί­ση. Οι αρ­νη­τι­κές δι­ε­θνείς ε­ξε­λί­ξεις, το με­τα­να­στευ­τι­κό και η τρο­μο­κρα­τί­α, δη­μι­ουρ­γούν σο­βα­ρές πι­έ­σεις στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ροι Ευ­ρω­παί­οι πο­λί­τες αν­τι­με­τω­πί­ζουν την α­να­σφά­λεια, τη φτώ­χεια, τη δι­εύ­ρυν­ση των κοι­νω­νι­κών α­νι­σο­τή­των και τον κίν­δυ­νο πε­ρι­θω­ρι­ο­ποί­η­σης.

Οι δυ­νά­μεις που θα ε­πι­κρα­τή­σουν στο νέ­ο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο θα κα­θο­ρί­σουν τον τρό­πο με τον ο­ποί­ο θα α­παν­τή­σει η Ευ­ρώ­πη σε αυ­τές τις προ­κλή­σεις, θα κα­θο­ρί­σουν την πο­ρεί­α και το μέλ­λον της.

Θα ε­πι­τρέ­ψου­με την ε­πι­κρά­τη­ση των πο­λι­τι­κών που ε­κτρέ­φουν τις α­νι­σό­τη­τες, τον λα­ϊ­κι­σμό και τον τυ­φλό ε­θνι­κι­σμό, γυ­ρί­ζον­τας την Ευ­ρώ­πη στα σκο­τει­νά μο­νο­πά­τια του πα­ρελ­θόν­τος ή θα προ­α­σπί­σου­με τις κοι­νω­νι­κές κα­τα­κτή­σεις και την πο­ρεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­νο­ποί­η­σης, δι­α­σφα­λί­ζον­τας την ευ­η­με­ρί­α των πο­λι­τών μέ­σα σε μια α­νοι­χτή Ευ­ρω­πα­ϊ­κή κοι­νω­νί­α συ­νο­χής, δη­μο­κρα­τί­ας, ει­ρή­νης, α­νά­πτυ­ξης, ί­σων ευ­και­ρι­ών και αλ­λη­λεγ­γύ­ης;

Η συμ­με­το­χή μου στο ευ­ρω­ψη­φο­δέλ­τιο του ΚΙ­ΝΑΛ, πέ­ρα α­πό ξε­χω­ρι­στή τι­μή, α­πο­τε­λεί για ε­μέ­να και δέ­σμευ­ση να α­γω­νι­στώ και να συμ­βά­λω με ό­λες μου τις δυ­νά­μεις στην ε­νί­σχυ­ση και προ­ώ­θη­ση των θέ­σε­ων μας, ώ­στε να δο­θεί μια ξε­κά­θα­ρη προ­ο­δευ­τι­κή α­πάν­τη­ση στη συν­τή­ρη­ση και στον λα­ϊ­κι­σμό στην Ευ­ρώ­πη και στην Ελ­λά­δα".

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 12:09

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2