Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Δευτέρα, 06 Μάιος 2019 07:52

Αντώνης Γραβάνης : «Συσπειρώνουμε όλους τους συμπολίτες μας σε έναν κοινό στόχο: να σηκώσουμε ψηλά το Δήμο Κομοτηνής»

«Κα­τα­θέ­σα­με σή­με­ρα τον συν­δυα­σμό μας, μια νέ­α, α­να­νε­ω­τι­κή πρό­τα­ση, η ο­ποί­α θα ο­δη­γή­σει το Δή­μο μας στη νέ­α ε­πο­χή, που βά­ζει μπρο­στά και πά­νω α­πό ό­λα την ευ­η­με­ρί­α των συν­δη­μο­τών μας, μέ­σα α­πό την ε­νί­σχυ­ση της το­πι­κής οι­κο­νο­μί­ας και τη βελ­τί­ω­ση της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας, στην πό­λη και τους οι­κι­σμούς.

Κοι­τά­με το μέλ­λον με πί­στη και αι­σι­ο­δο­ξί­α θε­ω­ρών­τας πως μί­α εί­ναι η ε­πι­λο­γή:

Η Σύμ­πρα­ξη ό­λων των υ­γι­ών δυ­νά­με­ων, που αν­τι­λαμ­βά­νον­ται τις α­νάγ­κες, γνω­ρί­ζουν τις α­παι­τή­σεις και εί­ναι α­πο­φα­σι­σμέ­νοι να δρά­σουν με στό­χο την α­ξι­ο­ποί­η­ση ό­λων των πλε­ο­νε­κτη­μά­των της πε­ρι­ο­χής μας, με την Προ­ο­πτι­κή να κα­τα­κτή­σου­με την ου­σι­α­στι­κή α­νά­πτυ­ξη.

Πι­στεύ­ω ξε­κά­θα­ρα ό­τι ως κοι­νω­νί­α
Α­ξί­ζου­με κα­λύ­τε­ρα, μπο­ρού­με πε­ρισ­σό­τε­ρα…

Γι αυ­τό Συν­θέ­του­με Δυ­νά­μεις
Συ­σπει­ρώ­νου­με ό­λους τους συμ­πο­λί­τες μας σε έ­ναν κοι­νό στό­χο: να ση­κώ­σου­με ψη­λά το Δή­μο Κο­μο­τη­νής.

Οι ε­κλο­γές της 26ης Μα­ΐ­ου εί­ναι μια σπου­δαί­α ευ­και­ρί­α να αλ­λά­ξου­με κα­τεύ­θυν­ση.
Να πρω­το­στα­τή­σου­με στην ε­πα­νεκ­κί­νη­σή μας.

Αυ­τήν την ευ­και­ρί­α ο δή­μος Κο­μο­τη­νής δεν πρέ­πει να τη χά­σει για άλ­λη μια φο­ρά.
Ο τό­πος μας, ο τό­πος που ζού­με, ερ­γα­ζό­μα­στε και α­γα­πού­με, πρέ­πει με συγ­κρο­τη­μέ­νο σχέ­διο και α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα να α­παν­τή­σει στις προ­κλή­σεις.
Να ο­δη­γη­θεί στην ε­ξω­στρέ­φεια.
Να λά­βει τη θέ­ση που του α­ξί­ζει».

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2