Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:04

6,4 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ για την οδική ασφάλεια της Εθνικής Οδού 2 στην Ξάνθη

Με α­πό­φα­ση του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης κ. Χρή­στου Μέ­τιου, η Πε­ρι­φέ­ρεια ΑΜΘ θα δι­α­θέ­σει 6.458.963 ευ­ρώ α­πό το Ε­πι­χει­ρη­σια­κό της Πρό­γραμ­μα για την α­να­βάθ­μι­ση του ε­πι­πέ­δου ο­δι­κής α­σφά­λειας σε τμή­μα­τα της Ε­θνι­κής Ο­δού 2 εν­τός των ο­ρί­ων της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Ξάν­θης.

Οι ερ­γα­σί­ες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν α­πό τις τε­χνι­κές υ­πη­ρε­σί­ες της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Ξάν­θης σε συ­νο­λι­κό μή­κος 8.848 μέ­τρων α­πό την πε­ρι­ο­χή Το­ξο­τών έ­ως τον κόμ­βο Ζυ­γού και πε­ρι­λαμ­βά­νουν α­σφαλ­το­στρώ­σεις, α­να­κα­τα­σκευ­ή ε­ρει­σμά­των, το­πο­θέ­τη­ση σύγ­χρο­νων στη­θαί­ων α­σφα­λεί­ας και πι­να­κί­δων σή­μαν­σης, δι­α­γραμ­μί­σεις, κα­θα­ρι­σμούς α­πό τη βλά­στη­ση κ.ά.

Με α­φορ­μή την υ­πο­γρα­φή της α­πό­φα­σης για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου, ο κ. Μέ­τιος ε­πι­σκέ­φθη­κε τα συγ­κε­κρι­μέ­να τμή­μα­τα της Ε­θνι­κής Ο­δού 2 μα­ζί με τον Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Ξάν­θης κ. Νί­κο Ευ­φραι­μί­δη και τον προ­ϊ­στά­με­νο της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων της Πε­ρι­φέ­ρειας κ. Τά­σο Πα­ρά­σχου και ε­νη­με­ρώ­θη­κε για τις πα­ρεμ­βά­σεις που θα γί­νουν α­πό την προ­ϊ­στα­μέ­νη και στε­λέ­χη της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων της ΠΕ Ξάν­θης.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2