Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 08:00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ : «Αποψιλώνεται ξανά το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων εργασίας»

Η κυ­βέρ­νη­ση κα­τέ­θε­σε προς συ­ζή­τη­ση στις Δια­ρκείς Ε­πι­τρο­πές Κοι­νω­νι­κών Υ­πο­θέ­σε­ων & Πα­ρα­γω­γής και Εμ­πο­ρί­ου της Βου­λής, το α­να­πτυ­ξια­κό πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο με τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τί­τλο "Ε­πεν­δύ­ω στην Ελ­λά­δα". Εν­τύ­πω­ση προ­κα­λεί η ε­πι­λο­γή του συγ­κε­κρι­μέ­νου τί­τλου, κα­θώς με μια α­πλή α­να­δρο­μή στα άρ­θρα και τις δι­α­τά­ξεις του νο­μο­σχε­δί­ου, δι­α­πι­στώ­νει κα­νείς πλή­ρη α­ναν­τι­στοι­χί­α τί­τλου και πε­ρι­ε­χο­μέ­νου.  

ε­ων ως προ­ϋ­πό­θε­ση για την α­νά­πτυ­ξη και ταυ­τό­χρο­να χρη­σι­μο­ποι­εί το εν λό­γω το ό­νο­μα της πο­λυ­δι­α­φη­μι­ζό­με­νης α­νά­πτυ­ξης. Στό­χος της εί­ναι να α­πο­ξη­λώ­σει ό,τι θε­τι­κό ει­σή­γα­γε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε κρί­σι­μους το­μείς, ό­πως αυ­τοί της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, της παι­δεί­ας,  των ΜΜΕ κλπ, και να ε­πα­να­φέ­ρει το γνω­στό σε ό­λους μας μνη­μο­νια­κό μον­τέ­λο δι­οί­κη­σης.

Εν­δει­κτι­κά:

Α­πο­ψι­λώ­νε­ται ξα­νά το πλαί­σιο των συλ­λο­γι­κών δι­α­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων ερ­γα­σί­ας μέ­σω της κα­τάρ­γη­σης των αρ­χών της ευ­νο­ϊ­κό­τε­ρης ρύθ­μι­σης και της ε­πε­κτα­σι­μό­τη­τας. Με την ει­σα­γω­γή πολ­λα­πλών δυ­να­το­τή­των ε­ξαί­ρε­σης θα μπο­ρεί ο­ποι­α­δή­πο­τε ε­πι­χεί­ρη­ση ε­πι­κα­λού­με­νη οι­κο­νο­μι­κή δυ­σπρα­γί­α να ε­ξαι­ρεί­ται α­πό την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση, να μει­ώ­νει μι­σθούς και να μην α­να­γνω­ρί­ζει βα­σι­κά ερ­γα­σια­κά δι­και­ώ­μα­τα.

Δί­νε­ται η δυ­να­τό­τη­τα στον ε­κά­στο­τε υ­πουρ­γό Ερ­γα­σί­ας, στο ό­νο­μα της αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τας της οι­κο­νο­μί­ας, να μην ε­πε­κτεί­νει μια κλα­δι­κή σύμ­βα­ση, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι αυ­τή μπο­ρεί να κα­λύ­πτει το 51% των ερ­γα­ζο­μέ­νων του κλά­δου. Α­κυ­ρώ­νε­ται το δι­καί­ω­μα μο­νο­με­ρούς προ­σφυ­γής στη δι­αι­τη­σί­α, κα­θώς πλέ­ον νο­μο­θε­τούν­ται πο­λύ αυ­στη­ρές και στε­νές προ­ϋ­πο­θέ­σεις προ­σφυ­γής Αυ­τό πρα­κτι­κά ση­μαί­νει ό­τι οι το­πι­κές κλα­δι­κές συμ­βά­σεις μπο­ρεί να έ­χουν χει­ρό­τε­ρους ό­ρους α­πό τις ε­θνι­κές.

Κα­ταρ­γεί­ται η υ­πο­χρέ­ω­ση ο­νο­μα­στι­κο­ποί­η­σης των με­το­χών των ε­ται­ρι­ών που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται στον χώ­ρο των ΜΜΕ και α­παλ­λάσ­σον­ται έ­τσι α­πό την υ­πο­χρέ­ω­ση υ­πο­βο­λής πό­θεν έ­σχες οι  ι­δι­ο­κτή­τες και μέ­το­χοι των κα­να­λι­ών, των εν­τύ­πων, των ι­στο­σε­λί­δων και των ε­ται­ρι­ών δι­α­νο­μής. Ση­μα­το­δο­τεί­ται έ­τσι η ε­πι­στρο­φή στο πα­λαι­ό κα­θε­στώς της α­δι­α­φά­νειας ε­νώ χα­ρί­ζον­ται δω­ρά­κια και αν­ταλ­λάγ­μα­τα στα ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά και δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κά κέν­τρα που ο­δή­γη­σαν τη ΝΔ στην Κυ­βέρ­νη­ση και που ε­ξα­κο­λου­θούν να την προ­μο­τά­ρουν.  

Κα­ταρ­γούν­ται, πριν καν δο­κι­μα­στούν τα Τμή­μα­τα Ε­λεύ­θε­ρης Πρό­σβα­σης των Α­ΕΙ,  ό­που θα μπο­ρού­σαν να ει­σα­χθούν μα­θη­τές με μό­νο το α­πο­λυ­τή­ριο του Λυ­κεί­ου. Πα­ράλ­λη­λα ε­πα­να­φέ­ρον­ται οι ε­ξε­τά­σεις στα πει­ρα­μα­τι­κά σχο­λεί­α και κα­ταρ­γεί­ται η δυ­να­τό­τη­τα ε­πι­λο­γής του τρό­που ε­ξε­τά­σε­ων στα πρό­τυ­πα σχο­λεί­α. Τέ­λος α­να­γνω­ρί­ζε­ται η ε­παγ­γελ­μα­τι­κή ι­σο­δυ­να­μί­α των Κολ­λε­γί­ων και κα­ταρ­γεί­ται η υ­πο­χρέ­ω­σή των με­λών ΔΕΠ να δι­δά­σκουν δω­ρε­άν στο πλαί­σιο των Με­τα­πτυ­χια­κών Προ­γραμ­μά­των Σπου­δών. Έ­τσι α­πο­κα­λύ­πτε­ται ο προ­σα­να­το­λι­σμός της Κυ­βέρ­νη­σης στην ι­δι­ω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση και ει­σά­γον­ται α­να­τρε­πτι­κές ρυθ­μί­σεις που θα έ­πρε­πε να  κα­τα­τε­θούν στη Βου­λή αυ­το­τε­λώς α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας & Θρη­σκευ­μά­των.  

Πα­ρα­δί­δε­ται σε ι­δι­ω­τι­κές ε­λεγ­κτι­κές ε­ται­ρεί­ες ο  έ­λεγ­χος και η α­δει­ο­δό­τη­ση ε­πι­χει­ρή­σε­ων και ε­πεν­δυ­τι­κών σχε­δί­ων. Κα­ταρ­γεί­ται με αυ­τόν τον τρό­πο το α­δι­ά­βλη­το της μέ­χρι τώ­ρα δι­α­δι­κα­σί­ας και α­να­βαθ­μί­ζε­ται ε­πι­κίν­δυ­να ο ρό­λος των ι­δι­ω­τι­κών φο­ρέ­ων,  που πλέ­ον α­να­λαμ­βά­νουν τον έ­λεγ­χο και την ε­πο­πτεί­α δρα­στη­ρι­ο­τή­των οι ο­ποί­ες συν­δέ­ον­ται ά­με­σα με την προ­στα­σί­α του δη­μό­σιου συμ­φέ­ρον­τος,  στή­νον­τας το δι­κό τους σύ­στη­μα υ­περ­γο­λα­βι­ών.

Α­νοί­γει ο δρό­μος των ε­περ­χό­με­νων α­πο­λύ­σε­ων Δη­μο­σί­ων Υ­παλ­λή­λων, τό­σο με την πα­ρα­χώ­ρη­ση των α­δει­ο­δο­τι­κών-ε­λεγ­κτι­κών αρ­μο­δι­ο­τή­των τους σε Ι­δι­ω­τι­κούς Φο­ρείς ό­σο και με την δι­ά­τα­ξη που ε­πι­τρέ­πει στα Δη­μο­τι­κά Συμ­βού­λια να α­πο­φα­σί­ζουν με α­πλή πλει­ο­ψη­φί­α τη σύ­να­ψη δη­μο­σί­ων συμ­βά­σε­ων, για υ­πη­ρε­σί­ες συλ­λο­γής και με­τα­φο­ράς στε­ρε­ών α­πο­βλή­των και α­να­κυ­κλώ­σι­μων υ­λι­κών, κα­θα­ρι­ό­τη­τας κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων και δη­μο­τι­κών κτη­ρί­ων, συν­τή­ρη­σης χώ­ρων πρα­σί­νου και η­λε­κτρο­φω­τι­σμού

Κα­θί­στα­ται λοι­πόν σα­φές ό­τι η Κυ­βερ­νώ­σα Πα­ρά­τα­ξη ε­πε­δί­ω­ξε να προ­ω­θή­σει το συγ­κε­κρι­μέ­νο χα­ώ­δες νο­μο­θέ­τη­μα,  προ­κει­μέ­νου να α­πο­δο­μή­σει εν μί­α νυ­κτί το με­ταρ­ρυθ­μι­στι­κό έρ­γο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και να ι­κα­νο­ποι­ή­σει τα συμ­φέ­ρον­τα ε­κεί­νων που την α­νέ­δει­ξαν.

           Χρέ­ος μας εί­ναι να στα­θού­με α­ρω­γοί στους α­γώ­νες που ή­δη ξε­κί­νη­σαν, ώ­στε να α­πο­τρέ­ψου­με με κά­θε τρό­πο την κα­τα­κρή­μνι­ση των ό­σων με τις θυ­σί­ες του λα­ού μας και με την υ­περ­προ­σπά­θεια της προ­η­γού­με­νης κυ­βέρ­νη­σης κα­τα­κτή­θη­καν.

Ο ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΗΣ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Ν. ΡΟ­ΔΟ­ΠΗΣ

ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΗΣ ΧΑ­ΡΙ­ΤΟΥ

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2