Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

970x250 mask 1

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Παρασκευή, 01 Μάιος 2020 07:42

Μεγάλα ξενοδοχεία στη Βόρεια Ελλάδα προσανατολίζονται να μην ανοίξουν καθόλου το καλοκαίρι

Το «στοί­χη­μα» του ε­σω­τε­ρι­κού του­ρι­σμού και οι Ρου­μά­νοι οι ο­ποί­οι «ψη­φί­ζουν» Κα­βά­λα και Θά­σο-Συγ­κρα­τη­μέ­νη αι­σι­ο­δο­ξί­α του­λά­χι­στον για τα μι­κρά κα­τα­λύ­μα­τα, ξε­κά­θα­ρη η ει­κό­να ό­ταν αρ­θούν τα μέ­τρα

Σε δυ­σε­πί­λυ­το γρί­φο ε­ξε­λίσ­σε­ται η φε­τι­νή θε­ρι­νή πε­ρί­ο­δος για τον του­ρι­σμό, κα­θώς ό­λα θα ε­ξε­λι­χθούν στη σκιά του κο­ρο­νο­ϊ­ού. Την ί­δια στιγ­μή, σπα­ζο­κε­φα­λιά α­πο­τε­λούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σει­ς κά­τω α­πό τις ο­ποί­ες η χώ­ρα μα­ς θα ξα­να­νοί­ξει με α­σφά­λεια τις πύ­λες τη­ς στον δι­ε­θνή του­ρι­σμό.

Στα υ­γει­ο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα τα ο­ποί­α θα ι­σχύ­σουν για τα τα­ξί­δια και, κυ­ρί­ως, στο αν οι Βρυ­ξέλ­λε­ς κα­τα­φέ­ρουν να υι­ο­θε­τή­σουν κοι­νή στά­ση στην ε­πα­νεκ­κί­νη­ση -σε αν­τί­θε­ση με ό,τι συ­νέ­βη στο ξε­κί­νη­μα της παν­δη­μί­ας ό­που κά­θε χώ­ρα α­κο­λού­θη­σε τη δι­κή της στρα­τη­γι­κή- στρέ­φε­ται πλέ­ον το εν­δι­α­φέ­ρον των εγ­χώ­ρι­ων του­ρι­στι­κών φο­ρέ­ων, προ­κει­μέ­νου να πε­ρι­σώ­σουν ό,τι μπο­ρεί να σω­θεί α­πό τη θε­ρι­νή σε­ζόν.

 

Σε στά­ση α­να­μο­νής οι ξε­νο­δό­χοι

Τα ξε­νο­δο­χεί­α πα­ρα­μέ­νουν κλει­στά μέ­χρι τα τέ­λη Α­πρι­λί­ου με τους ι­δι­ο­κτή­τες τους να τη­ρούν στά­ση α­να­μο­νής πε­ρι­μέ­νον­τας τη­ν α­να­κοί­νω­ση των μέ­τρων που θα μας ο­δη­γή­σουν, σε πρώ­τη φά­ση, στη με­ρι­κή κα­νο­νι­κό­τη­τα, δη­λώ­νον­τας, ω­στό­σο προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι για το ποι­α θα εί­ναι η ε­πό­με­νη η­μέ­ρα του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού, της α­τμο­μη­χα­νής της οι­κο­νο­μί­ας της χώ­ρας μας.

Οι α­να­κοι­νώ­σεις α­πό την πο­λι­τεί­α θα α­ξι­ο­λο­γη­θούν και θα ο­δη­γή­σουν στις α­πο­φά­σεις των ξε­νο­δό­χων για το αν τε­λι­κά θα λει­τουρ­γή­σουν τις μο­νά­δες τους, ή ό­χι. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πω­ς ή­δη κά­ποι­οι ξε­νο­δό­χοι τό­σο στη Χαλ­κι­δι­κή ό­σο και σε νη­σιά της Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δα­ς σκέ­φτον­ται, δε­δο­μέ­νης της ψα­λι­δι­σμέ­νης του­ρι­στι­κής σε­ζόν, αλ­λά και τω­ν πε­ρι­ο­ρι­σμών και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ω­ν που ού­τως ή άλ­λως θα υ­πάρ­ξουν προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν τα ξε­νο­δο­χεί­α, εί­τε να μην α­νοί­ξου­ν τα του­ρι­στι­κά τους κα­τα­λύ­μα­τα εί­τε αν δι­α­θέ­τουν πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό μια μο­νά­δες, να λει­τουρ­γή­σουν τις μι­κρό­τε­ρες.

Την ί­δια ώ­ρα έν­το­να α­κού­γον­ται φή­μες για r­e­s­o­r­t στο πρώ­το πό­δι της Χαλ­κι­δι­κή­ς το ο­ποί­ο προ­σα­να­το­λί­ζε­ται να μην α­νοί­ξει κα­θό­λου το κα­λο­καί­ρι, αλ­λά και για του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σει­ς οι ο­ποί­ες λει­τουρ­γούν σε του­ρι­στι­κά θέ­ρε­τρα και νη­σιά και προ­κρί­νουν ω­ς ε­πι­κρα­τέ­στε­ρη λύ­ση τη μη λει­τουρ­γί­α τους.

«Οι εκ­πρό­σω­ποι του του­ρι­σμού εί­ναι προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι. Δεν έ­χουν λη­φθεί α­πο­φά­σεις για το αν θα α­νοί­ξουν ό­λα τα ξε­νο­δο­χεί­α, θα α­κού­σου­με τι­ς α­να­κοι­νώ­σεις α­πό την κυ­βέρ­νη­ση και θα τις α­ξι­ο­λο­γή­σου­με. Δεν μπο­ρού­με να λά­βου­με α­πο­φά­σεις χω­ρίς να υ­πάρ­χει κα­θα­ρός ο­ρί­ζον­τα­ς για το πώς θα λει­τουρ­γή­σουν τα ξε­νο­δο­χεί­α, για το ποι­α εί­ναι η ε­πό­με­νη η­μέ­ρα του του­ρι­σμού» ε­πι­ση­μαί­νει μι­λών­τας στη v­o­r­ia.gr ο πρό­ε­δρος της Πα­νελ­λή­νιας Ο­μο­σπον­δί­ας Ξε­νο­δό­χων και πρό­ε­δρος της Έ­νω­σης Ξε­νο­δό­χων Χαλ­κι­δι­κής, Γρη­γό­ρης Τά­σι­ο­ς υ­πο­γραμ­μί­ζον­τας πως δεν α­πο­κλεί­ε­ται κά­ποι­οι ξε­νο­δό­χοι τε­λι­κά να ε­πι­λέ­ξου­ν να προ­ε­τοι­μα­στούν κα­λύ­τε­ρα για το 2021 και να μην α­νοί­ξουν το φε­τι­νό κα­λο­καί­ρι.

Ε­ρω­τη­θείς για το υ­γει­ο­νο­μι­κό δι­α­βα­τή­ριο, ο κ. Τά­σιος εί­ναι α­φο­πλι­στι­κός: «Αυ­τό που μας χρει­ά­ζε­ται εί­ναι το πραγ­μα­τι­κό δι­α­βα­τή­ριο το ο­ποί­ο θα προ­κύ­ψει α­πό τα υ­γει­ο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια, με τα ο­ποί­α θα λει­τουρ­γή­σει ο του­ρι­σμός, α­πό τι­ς α­πο­φά­σεις των α­ε­ρο­πο­ρι­κών ε­ται­ρει­ών, α­πό τι­ς α­να­κοι­νώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης και τα μέ­τρα που θα λη­φθούν», το­νί­ζει.

 

Ο ε­σω­τε­ρι­κός του­ρι­σμός

Για το πρώ­το δι­ά­στη­μα, κα­θώς η του­ρι­στι­κή σε­ζόν δε φαί­νε­ται να ξε­κι­νά πριν α­πό τον Ι­ού­νιο, κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο θα μπο­ρού­σε να παί­ξει ο ε­σω­τε­ρι­κός του­ρι­σμός, ο ο­ποί­ος ω­στό­σο δεν εί­ναι σε θέ­ση να κά­νει την α­να­τρο­πή. Ό­πως λέ­νε οι εκ­πρό­σω­ποι του του­ρι­σμού ο ει­σα­γό­με­νος του­ρι­σμός εί­ναι αυ­τός που ει­σφέ­ρει τα ση­μαν­τι­κό­τε­ρα έ­σο­δα, ω­στό­σο με το σκε­πτι­κό ό­τι οι Έλ­λη­νες μπο­ρούν να δώ­σου­ν α­νά­σα φέ­το­ς στον κλά­δο, στα προ­σε­χή πλά­να του υ­πουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού εί­ναι να α­να­βι­ώ­σου­ν προ­γράμ­μα­τα τα ο­ποί­α ί­σχυ­αν προ μνη­μο­νί­ω­ν και ε­πι­πλέ­ον να ε­νι­σχυ­θούν τα κον­δύ­λια του κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού σε συ­νερ­γα­σί­α με το υ­πουρ­γεί­ο Ερ­γα­σί­ας.

Ε­πί τά­πη­τος βρί­σκε­ται και έ­να εί­δο­ς κι­νη­τρο­δό­τη­σης με τη μορ­φή v­o­u­c­h­e­r­s (π.χ. σε συγ­κε­κρι­μέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων), κά­τι που μπο­ρεί να στη­ρι­χθεί και α­πό μια πιο ευ­νο­ϊ­κή πο­λι­τι­κή τι­μώ­ν των ί­δι­ων των ξε­νο­δό­χων και των του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων.

«Α­να­μέ­νου­με την α­να­κοί­νω­ση των μέ­τρων για τον του­ρι­σμό. Με­τά θα α­πο­φα­σί­σου­με αν θα λει­τουρ­γή­σουν ό­λα τα του­ρι­στι­κά κα­τα­λύ­μα­τα στη Σα­μο­θρά­κη. Στό­χος μας, πάν­τως εί­ναι να προ­χω­ρή­σου­με σε καμ­πά­νια προ­βο­λής του νη­σιού, θέ­λον­τας να προ­σελ­κύ­σου­με Έλ­λη­νες του­ρί­στες. Ή­δη βρι­σκό­μα­στε σε συ­ζη­τή­σεις με τη­ν Πε­ρι­φέ­ρεια Α­να­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης», λέ­ει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά μι­λών­τας στη v­o­r­ia.gr ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ε­παγ­γελ­μα­τι­ών Σα­μο­θρά­κης και ξε­νο­δό­χος, Γιά­ννης Γλή­νιας.

 

Δύ­σκο­λα τα πράγ­μα­τα και στο c­a­m­p­i­ng

Η ορ­γα­νω­μέ­νη κα­τα­σκή­νω­ση, ή­τοι το c­a­m­p­i­ng, εί­ναι ε­πί­σης έ­νας κλά­δος ο ο­ποί­ο­ς πλήτ­τε­ται βα­θύ­τα­τα α­πό την κρί­ση του κο­ρο­νο­ϊ­ού. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό εί­ναι ό­τι στη Χαλ­κι­δι­κή, η ο­ποί­α δι­α­θέ­τει ση­μαν­τι­κό α­ριθ­μό ε­πι­χει­ρή­σε­ων c­a­m­p­i­ng, οι ι­δι­ο­κτή­τες τους δεν γνω­ρί­ζουν τι μέ­λει γε­νέ­σθαι.

Ό­πως α­να­φέ­ρουν οι ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες του χώ­ρου, οι α­κυ­ρώ­σεις στον κλά­δο των c­a­m­p­i­ng, ι­δι­αί­τε­ρα σε ό,τι α­φο­ρά το­ν πε­ρι­η­γη­τι­κό και ε­ναλ­λα­κτι­κό του­ρι­σμό α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό εί­ναι μα­ζι­κέ­ς και αυ­τήν τη στιγ­μή ο βα­σι­κός στό­χο­ς των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών δεν μπο­ρεί να εί­ναι άλ­λος α­πό το να πε­ρι­φρου­ρή­σουν το προ­ϊ­όν και να δρά­σουν με τέ­τοι­ο τρό­πο, ώ­στε να μην χα­θεί η ε­πα­φή με τις α­γο­ρέ­ς του συγ­κε­κρι­μέ­νου του­ρι­σμού.

 

Η ε­πό­με­νη η­μέ­ρα

Τα ζη­τή­μα­τα πάν­τως για τα ο­ποί­α θα α­να­ζη­τη­θούν λύ­σεις σε ε­θνι­κό και πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κό ε­πί­πε­δο, ώ­στε να γί­νει η ε­πα­νεκ­κί­νη­ση στα τα­ξί­δια εί­ναι πολ­λά:

οι α­πο­στά­σεις με­τα­ξύ των ε­πι­βα­τών στα α­ε­ρο­πλά­να, που σί­γου­ρα δεν μπο­ρούν να πε­τούν με ε­λά­χι­στη πλη­ρό­τη­τα, προ­κει­μέ­νου να έ­χουν πολ­λές κε­νές θέ­σεις α­νά­με­σα στους ε­πι­βά­τες

οι α­πο­στά­σεις στα τρα­πέ­ζια του πρω­ι­νού στα ξε­νο­δο­χεί­α, αλ­λά και στι­ς ξα­πλώ­στρε­ς στις πα­ρα­λί­ες

οι υ­γει­ο­νο­μι­κοί ό­ροι λει­τουρ­γί­α­ς οι ο­ποί­οι θα εί­ναι πρώ­της προ­τε­ραι­ό­τη­τας και ε­δώ εμ­πί­πτουν και τα τυ­χό­ν γρή­γο­ρα τε­στ για τα ο­ποί­α γί­νε­ται λό­γος στις ει­σό­δους της χώ­ρας (α­ε­ρο­δρό­μια, λι­μά­νια, τε­λω­νεί­α)

Πη­γή: v­o­r­ia.gr

 

Ρου­μά­νοι και Βούλ­γα­ροι «Μέ­νουν» Κα­βά­λα και Θά­σο-Ελ­πί­δα του­λά­χι­στον για τα μι­κρά κα­τα­λύ­μα­τα

Ό­σον α­φο­ρά τη­ν Κα­βά­λα και τη Θά­σο, το το­πί­ο δεν πα­ρεκ­κλί­νει α­πό αυ­τό το ο­ποί­ο ε­πι­κρα­τεί στην υ­πό­λοι­πη χώ­ρα, κά­τι το ο­ποί­ο θα ξε­κα­θα­ρι­στεί τη Δευ­τέ­ρα 27 Α­πρι­λί­ου 2020 με­τά τις ε­πί­ση­με­ς α­να­κοι­νώ­σεις και τα μέ­τρα της κυ­βέρ­νη­σης τα ο­ποί­α θα α­να­κοι­νω­θούν α­πό τον πρω­θυ­πουρ­γό, Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη.

Ω­στό­σο υ­πάρ­χει και α­χτί­δα αι­σι­ο­δο­ξί­ας, ό­σον α­φο­ρά τι­ς κρα­τή­σεις κυ­ρί­ως των Ρου­μά­νων, αλ­λά και των Βούλ­γα­ρω­ν του­ρι­στών τις ο­ποί­ες έ­κα­ναν α­πό το 2019 και α­φο­ρούν το «βα­θύ» κα­λο­καί­ρι, το­ν Ι­ού­λιο και τον Αύ­γου­στο, με την πλει­ο­ψη­φί­α του­ς να μην έ­χει μέ­χρι τώ­ρα α­κυ­ρω­θεί.

Ω­στό­σο ο του­ρι­σμός βα­σί­ζε­ται και σε δύ­ο α­κό­μη α­στάθ­μη­τους πα­ρά­γον­τες: Στη­ν ψυ­χο­λο­γί­α των του­ρι­στώ­ν και στο πό­σο θα ε­πη­ρε­α­στεί α­πό τα μέ­τρα και τους υ­γει­ο­νο­μι­κούς ε­λέγ­χους στα τε­λω­νεί­α, αλ­λά και στη­ν οι­κο­νο­μι­κή τους κα­τά­στα­ση, ε­νώ σα­φή ει­κό­να θα έ­χου­με α­πό τα τέ­λη Μα­ΐ­ου και ε­ξής.

Συν τοις άλ­λοις, ο ε­σω­τε­ρι­κός του­ρι­σμός φέ­τος θα ε­πη­ρε­α­στεί και α­πό τη­ν πα­ρά­τα­ση η ο­ποί­α θα δο­θεί στη δι­ε­ξα­γω­γή των Πα­νελ­λα­δι­κών ε­ξε­τά­σε­ων, με πολ­λές οι­κο­γέ­νει­ες -του­λά­χι­στον ε­κεί­νες οι ο­ποί­ες έ­χουν σκο­πό να κά­νουν έ­στω και ο­λι­γο­ή­με­ρες και κον­τι­νές δι­α­κο­πές- να πε­ρι­μέ­νουν μέ­χρι να τε­λει­ώ­σει η α­γω­νί­α των τέ­κνων τους, ή­τοι μέ­χρι τα μέ­σα Ι­ου­λί­ου.

K­a­v­a­l­a­P­o­st

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2