Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 07:29

ΚΥΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ...

Κύ­μα λοι­μώ­ξε­ων του α­νω­τέ­ρου α­να­πνευ­στι­κού (ιγ­μο­ρί­τι­δα – ρι­νο­κολ­πί­τι­δα) σα­ρώ­νει τη χώ­ρα μας με την έ­λευ­ση του νέ­ου χρό­νου και πλήτ­τει κυ­ρί­ως τα μι­κρά παι­διά, χω­ρίς φυ­σι­κά να κά­νει ε­ξαί­ρε­ση και σε η­λι­κι­ω­μέ­νους.

Βα­σι­κή αι­τί­α ,σύμ­φω­να με τους ε­πι­στή­μο­νες, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νη και α­πό του­ς  ι­ούς, εί­ναι η συ­χνή και α­πό­το­μη με­γά­λη αλ­λα­γή του και­ρού που ε­πι­κρα­τεί στη­ν  Ελ­λά­δα τις πρώ­τες η­μέ­ρες του 2020.

Για το λό­γο αυ­τό οι Ω.Ρ.Λ εκ­πέμ­πουν σή­μα κιν­δύ­νου στους γο­νείς μι­κρών παι­δι­ών προ­κει­μέ­νου να γνω­ρί­ζουν τα συμ­πτώ­μα­τα και να ο­δη­γή­σουν έγ­και­ρα το παι­δί στο­ν  παι­δί­α­τρο ή στον ω­το­ρι­νο­λα­ρυγ­γο­λό­γο.
«Η αν­τι­με­τώ­πι­ση των λοι­μώ­ξε­ων του α­νω­τέ­ρου α­να­πνευ­στι­κού στα παι­διά μπο­ρεί να αν­τι­με­τω­πι­στεί εύ­κο­λα στην αρ­χή, αλ­λά και πο­λύ δύ­σκο­λα αν υ­πάρ­ξει κα­θυ­στέ­ρη­ση στην έ­ναρ­ξης της θε­ρα­πεί­ας» το­νί­ζει ο  Χει­ρουρ­γός Ω­το­ρι­νο­λα­ρυγ­γο­λό­γος [h­t­tp:­//w­ww.a­r­t­o­p­o­u­l­os.c­om.gr/] Μη­νάς Ν. Αρ­τό­που­λος, Δι­ευ­θυν­τής του Τμή­μα­τος Χει­ρουρ­γι­κής Τρα­χή­λου-Θυ­ρε­ο­ει­δούς της ΩΡΛ κλι­νι­κής του «ΜΗ­ΤΕ­ΡΑ».

Σύμ­φω­να με του ει­δι­κούς οι λοι­μώ­ξεις αυ­τές εί­ναι  νό­σος με πολ­λές αι­τι­ο­λο­γί­ες και χρει­ά­ζε­ται εμ­πει­ρί­α τό­σο στη σω­στή και έγ­και­ρη δι­ά­γνω­ση, ό­σο και στην κα­τάλ­λη­λη θε­ρα­πεί­α. Εί­ναι δε ση­μαν­τι­κή η ά­με­ση πα­ρα­πομ­πή α­πό τον παι­δί­α­τρο στον ει­δι­κό ω­το­ρι­νο­λα­ρυγ­γο­λό­γο.

ΣΥΜ­ΠΤΩ­ΜΑ­ΤΑ ΛΟΙ­ΜΩ­ΞΕ­ΩΝ Α­ΝΩ­ΤΕ­ΡΟΥ Α­ΝΑ­ΠΝΕΥ­ΣΤΙ­ΚΟΥ
Η ιγ­μο­ρί­τι­δα εί­ναι φλεγ­μο­νή των κόλ­πω­ν  της μύ­τη­ς  και εμ­φα­νί­ζε­ται με­ ­  δυ­ο μορ­φές, την ο­ξεί­α και την χρό­νια. Ε­πη­ρε­ά­ζει ό­μως ό­λο το πρό­σω­πο (με­τω­πια­ίοι, σφη­νο­ει­δείς και ηθ­μο­ει­δείς) και  γι’ αυ­τό το λό­γο συ­νή­θως μι­λά­με για ρι­νο­κολ­πί­τι­δα.

Ο­ξεί­α ιγ­μο­ρί­τι­δα:
Κά­νει τη­ν  εμ­φά­νι­ση της συ­νή­θως με­τά α­πό έ­να κοι­νό κρυ­ο­λό­γη­μα. Εί­ναι ι­ο­γε­νούς αι­τι­ο­λο­γί­ας, αλ­λά μπο­ρεί και να ε­ξε­λι­χθεί σε βα­κτη­ρι­δια­κή και μπο­ρεί να δι­αρ­κέ­σει 10-14 η­μέ­ρες. Τα συμ­πτώ­μα­τα πε­ρι­λαμ­βά­νουν:
Ø­πα­χύ­ρευ­στες βλεν­νο­πυ­ώ­δεις εκ­κρί­σεις α­πό τη μύ­τη,
Øμ­πού­κω­μα στη μύ­τη,
Ø­πυ­ρε­τό,
Ø­βή­χα,
Ø­πο­νο­κέ­φα­λο.

Χρό­νια ιγ­μο­ρί­τι­δα:
Εμ­φα­νί­ζε­ται  4-6 φο­ρές το χρό­νο και η διά­ρκειά των συμ­πτω­μά­των τη­ς  ξε­περ­νά συ­νο­λι­κά τις 12 ε­βδο­μά­δες. Μπο­ρεί να συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό:
Ø­ρι­νι­κούς πο­λύ­πο­δες (σπά­νιοι στα παι­διά),
Ø αλ­λερ­γί­ες, ά­σθμα,
Ø­α­νο­σο­α­νε­πάρ­κεια,
Ø­κυ­στι­κή ί­νω­ση,
Ø­γα­στρο­οι­σο­φα­γι­κή πα­λιν­δρό­μη­ση,
Ø­και άλ­λες σπα­νι­ό­τε­ρες πα­θή­σεις.

«Η αν­τι­με­τώ­πι­ση της χρό­νιας ιγ­μο­ρί­τι­δας α­παι­τεί τη στε­νή συ­νερ­γα­σί­α του ω­το­ρι­νο­λα­ρυγ­γο­λό­γου και του παι­διά­τρου σε ε­πί­πε­δο τό­σο δι­ά­γνω­σης ό­σο και θε­ρα­πεί­ας της νό­σου που τα­λαι­πω­ρεί το παι­δί και τους γο­νείς του» α­να­φέ­ρει ο  κ. Αρ­τό­που­λος [h­t­tp:­//w­ww.a­r­t­o­p­o­u­l­os.c­om.gr/­].

ΠΡΟ­ΛΗ­ΨΗ  ΚΑΙ  ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ
Τρί­α εί­ναι  τα μέ­τρα που μπο­ρούν να ε­φαρ­μο­στούν για τη­ν  πρό­λη­ψη των λοι­μώ­ξε­ων του α­νω­τέ­ρου α­να­πνευ­στι­κού:
Η υ­γι­ει­νή της μύ­της θα πρέ­πει να α­πο­τε­λεί κα­θη­με­ρι­νή υ­πό­θε­ση, με τη χρή­ση του φυ­σι­ο­λο­γι­κού ο­ρού σε πρώ­το πλά­νο,  Το σπί­τι θα πρέ­πει να μην έ­χει ο­σμές α­πό τσι­γά­ρο. Οι κα­πνι­στές γο­νείς θα πρέ­πει να βρουν κά­ποι­ον τρό­πο ώ­στε η α­τμό­σφαι­ρα στο σπί­τι να πα­ρα­μέ­νει κα­θα­ρή,­ ­  Η α­να­κά­λυ­ψη των αλ­λερ­γι­ο­γό­νων αυ­τών που πι­θα­νώς να ευ­θύ­νον­ται για την α­νά­πτυ­ξη της αλ­λερ­γι­κής ρι­νί­τι­δας με ει­δι­κά τε­στ.

Στη θε­ρα­πεί­α για  ο­ξεί­α ιγ­μο­ρί­τι­δα χο­ρη­γούν­ται:
Πολ­λά υ­γρά, ού­τως ώ­στε να ρευ­στο­ποι­ούν­ται και να α­πο­βάλ­λον­ται οι βλέν­νες ευ­κο­λό­τε­ρα,  Φυ­σι­ο­λο­γι­κός ο­ρός και α­πο­συμ­φο­ρη­τι­κά α­πό τη μύ­τη ώ­στε να πα­ρα­μεί­νει α­νοι­κτή και να μην α­να­πνέ­ει το παι­δί α­πό το στό­μα,  Αν­τι­βι­ο­τι­κά φάρ­μα­κα α­πό του στό­μα­τος για 10-14 η­μέ­ρες εί­ναι η θε­ρα­πεί­α ε­κλο­γής,  Σε πε­ρί­πτω­ση γνω­στής αλ­λερ­γι­κής ρι­νί­τι­δας θα πρέ­πει να χο­ρη­γη­θεί συμ­πλη­ρω­μα­τι­κά και έ­να αν­τι­ι­στα­μι­νι­κό φάρ­μα­κο

Και στη χρό­νια ιγ­μο­ρί­τι­δα:
Ø­Αν­τι­βι­ο­τι­κά α­πό 2 μέ­χρι 6 ε­βδο­μά­δες,
Ø­Ι­σό­το­να και υ­πέρ­το­να δι­α­λύ­μα­τα ο­ρού (πλύ­σεις) μπο­ρούν να μει­ώ­σουν τις ρι­νι­κές εκ­κρί­σεις και το οί­δη­μα,
Ø­Το­πι­κά κορ­τι­κο­στε­ρο­ει­δή και συμ­φο­ρη­τι­κά μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για 7-10 η­μέ­ρες, ό­χι ό­μως για με­γα­λύ­τε­ρο δι­ά­στη­μα,
Ø­Η αν­τι­με­τώ­πι­ση τό­σο της αλ­λερ­γι­κής ρι­νί­τι­δας ό­σο και της γα­στρο­οι­σο­φα­γι­κής πα­λιν­δρό­μη­σης, ως αι­τι­ών της νό­σου, α­πο­τε­λεί το ση­μεί­ο κλει­δί για την αν­τι­με­τώ­πι­ση της χρό­νιας ιγ­μο­ρί­τι­δας,
Ø­Τέ­λος η χει­ρουρ­γι­κή αν­τι­με­τώ­πι­ση α­φο­ρά στις πε­ρι­πτώ­σεις ε­κεί­νες ό­που α­πο­τυγ­χά­νει η συν­τη­ρη­τι­κή – φαρ­μα­κευ­τι­κή α­γω­γή.

www.artopoulos.com.gr   Τηλ. 6937673736

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Τελευταία άρθρα Θρακική Αγορά

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2